SK.MUHIBBAH ADALAH SEBUAH SEKOLAH YANG UNIK YANG TERDIRI DARIPADA 4 ELEMAN PEMBELAJARAN IAITU ALIRAN PERDANA, PRA SEKOLAH,PRA KHAS, DAN PENDIDIKAN KHASSENARIO INI MEMUNGKINKAN IKLIM SEKOLAH SANGAT BERBEZA BERBANDING SEKOLAH BIASA. KEPELBAGAIAN INI  

MENUNTUT   KEPIMPINAN DAN GURU-GURU YANG FAHAM DAN BERSEDIA UNTUK FAHAM AKAN KEPERLUAN-KEPERLUAN SEBENAR SKMUHIBBAH , AGAR PERJALANAN PEMBELAJARAN  YANG TAK PERNAH PUNYA TITIK NOKTAH AKAN TERUS BERLANGSUNG DENGAN LESTARI.

 

RALAT 11.23 HEKTAR
RALAT 11.23 HEKTAR
Program 2014
Program 2014
Program 2011-2012
Program 2011-2012

Falsafah Pendidikan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Kurikulum Kebangsaan

“... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Akta Pendidikan 1996
[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]

Sistem Pendidikan

Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada:-

(a) Pendidikan Prasekolah
 • Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun;

(b) Pendidikan Rendah
 • Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagitempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antaralima hinggah tujuh tahun;
 • Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan;

(c) Pendidikan Menengah
 • Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas;
 • Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada :-
  1. sekolah akademik
  2. sekolah teknik dan vokasional
  3. sekolah kebangsaan agama

(d) Pendidikan Lepas Menengah
 • Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamatmengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas, tetapi tidaktermasuk pendidikan tinggi.

Persekolahan di bawah Kategori Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan pula adalah bagi Sekolah Berasrama Penuh yang ditanggungjawabkan kepada Unit Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah.

Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah :-
 • Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas.
 • Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan.

Hala Tuju Pendidikan

Perundangan Pendidikan
1957 - The Education Ordinance, 1957
1961 - Education Act, 1961
1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
1971 - Akta Universiti dan Kolej Universiti
1974 - Akta Politeknik Ungku Omar
1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting
1956 - Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
1960 - Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
1973 - Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran
          dan Masyarakat (Laporan Keciciran)
1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
1957 - Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
1970 - Bahasa pengantar darjah 1
1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
1976 - Bahasa pengantar Tingkatan 1
1979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
1980 - Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
1981 - Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains
1982 - Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
1983 - Bahasa pengantar semua kursus di universiti

Peperiksaan Sekolah Rendah
1957 - MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan
1963 - MSSEE dimansuhkan
1967 - PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan
1973 - UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan
1982 - UDT dimansuhkan
1988 - PDL dimansuhkan
1988 - UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan

Peperiksaan Sekolah Menengah
1957 - LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan
1957 - OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan
1957 - FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan
1957 - QT ( Qualifying Test) dimulakan
1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan
1961 - UK (Ujian Kelayakan) dimulakan
1962 - SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan
1964 - SPPTM dimansuhkan
1964 - FMC dimansuhkan
1964 - MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan
1964 - SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan
1967 - SRP/LCE soalan objektif mula digunakan
1968 - OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.
1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan
1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan
1976 - MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan
1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan
1982 - STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan
1983 - LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan
1983 - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan
1987 - Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)
1987 - SPM di seluruh Malaysia dimulakan
1991 - KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan
1992 - Tahun terakhir bagi SRP
1993 - PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan
1993 - SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan

Kurikulum
1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan
1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
1988 - Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang
          telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah

Peperiksaan Khas
1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas
1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas
          (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh
          dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)
1984 - Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.
1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional
          Shah Alam ditubuhkan
1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
1987 - Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
1987 - Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
1988 - Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak
          dengan Perlakuan Autisme Ringan
1989 - Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
1991 - Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan
          Pendidikan Khas
1993 - Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan danPelaksanaan Pendidikan

INFO TERKINI
 


UPDATE INFO


02 JAN 2018 ( SELASA) SESI PERSEKOLAHAN

02 JAN - 6 JAN 2018 PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
27 MAC 2018 (isnin) SESI PERSEKOLAHAN

10 MAC 2018 (SABTU) MESYUARAT AGUNG PIBG JAM 7.30 AM ASTAKA MUHIBBAH

06-8 MAC 2018 UJIAN BULANAN

19 MAC - 24 MAC 2018 CUTI PERTENGAHAN PENGGALINFO TERDAHULU
 


INFO 2012 - 201624 NOV 2017 (JUMAAT) Majlis Anugerah Cemerlang Murid ( HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN PELAJAR)

06 NOV 2017 ( ISNIN ) Mesyuarat Hari Anugerah Murid Jam 11 am Makmal Bestari

05 NOV 2017 MAJLIS GRADUASI TAHUN 6 SABAH HOTEL

04 NOV 2017 MAJLIS GRADUASI LINUS ASTAKA SKMU

25-30 OKT 2017 PEPERIKASAAN PENGGAL 11

05 OKT 2017 (KHAMIS) JAM 11.30 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KURIKULUM

29 N0V 2017 (JUMAAT) MAJLIS KHATAM QURAN

12-14 SEPT 2017 UJIAN PERCUBAAN SEKOLAH RENDAH UPSR

4 SEPT 2017 SESI PERSEKOLAHAN 04 NOV 2017 MAJLIS GRADUASI LINUS ASTAKA SKMU

25-30 OKT 2017 PEPERIKASAAN PENGGAL 11

05 OKT 2017 (KHAMIS) JAM 11.30 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KURIKULUM

29 N0V 2017 (JUMAAT) MAJLIS KHATAM QURAN

12-14 SEPT 2017 UJIAN PERCUBAAN SEKOLAH RENDAH UPSR

4 SEPT 2017 SESI PERSEKOLAHAN

26 OGOS-3 SEPT 2017

26 - 27 JULAI 2017 KEJOHANAN SUKAN PADANG DAN BALAPAN PERINGKAT SEKOLAH.

14 JULAI 2017 ( JUMAAT) SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH

08 JULAI 2017 (SABTU ) MESYUARAT STAFF MESYUARAT KURIKULUM MESYUARAT KO- KURIKULUM MESYUARAT HEM

31 JULAI 2017 (ISNIN ) Sesi Persekolahan

23 JUN - 30 JUN 2017 Cuti sempena Aidil Fitri

17 JUN 2017 ( SABTU ) Sekolah Ganti

12 JUN 2017 ( ISNIN ) SESI PERSEKOLAHAN

27 MEI - 11 JUN 2017 CUTI PENGGAL 1

24 MEI 2017 ( RABU )GOTONG ROYONG PERDANA

16 - 19 MEI 2017 PEPERIKSAAN PENGGAL I

12 MEI 2017 ( SABTU) AKTIVITI KOKUM

10 MEI 2017 ( RABU)CUTI UMUM)HARI WESAK)

01 MEI 2017 ( ISNIN ) CUTI UMUM HARI PEKERJA)

SESI PERSEKOLAHAN 27 MEI - 11 JUN 2017

16 - 19 MEI 2017 PEPERIKSAAN PENGGAL I

12 MEI 2017 (SABTU) AKTIVITI KOKUM

10 MEI 2017 (RABU) CUTI UMUM HARI WESAk

01 MEI 2017 (ISNIN) CUTI UMUM HARI PEKERJA

24 APRIL 2017 (ISNIN) CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN DYMM

14 APRIL 2017 (JUMAAT) CUTI GOOD FRIDAY

13 APRIL 2017 (KHAMIS) PENUTUPAN BULAN GERAKAN MEMBACA

11 APRIL 2017 (KHAMIS) BENGKEL ERPH SESI PAGI

08 APRIL 2017 (SABT ) BENGKEL PELAKSANAAN ELEMENT TMK TAHAP 1 8.00 am MAKMAL BESTARI

06 APRIL 2017 (SELASA) BENGKEL ERPH SESI PETANG

27 MAC 2017 (ISNIN) MESYUARAT AGUNG PIBG

18 MAC - 26 MAC 2017 CUTI PERTENGAHAN I

11 MAC 2017 (Sabtu) MESYUARAT AGUNG PIBG 7.30 am ASTAKA SRI MUHIBBAH

28 JAN - 02 MAC 2017 UJIAN BULANAN 07 JAN 2017 ( Sabtu ) 7.30 -12.00 BILIK SRI INDAH MESYUARAT KURIKULUM / HEM /KOKUM

03 JAN - 6 JAN 2017 (SELASA) PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
03 JAN 2017 ( SELASA) SESI PERSEKOLAHAN
21 NOV 2015 CUTI AKHIR TAHUN&
20 NOV 2015 ( JUMAAT) GOTONG ROYONG PERDANA MESYUARAT STAFF KE- 5&
18 NOV 2015 ( RABU) HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH 7.30 am ASTAKA SRI MUHIBBAH&
13 NOV 2015 ( JUMAAT) CUTI PERISTIWA SEMPENA SUKAN SEKOLAH&
11-12 NOV 2015 ( RABU - KHAMIS) KEJOHANAN SUKAN PADANG & BALAPAN 11 NOV 2015 ( RABU) SESI PERSEKOLAHAN&
09-10 NOV 2015 ( ISNIN-SELASA) CUTI PERISTIWA SEMPENA DEAPAVALI&
06 NOV 2015 ( JUMAAT) MAJLIS KHATAM AL-QURAN 7.30 am ASTAKA SRI MUHIBBAH&
05 NOV 2015 ( KHAMIS) PENDAFTARAN TAHUN 1 SESI 2016 PENDAFTARAN SEMULA TAHUN 2- 6 SESI 2016 07.30 AM- 12.20PM&
03- 04 NOV 2015 (SELASA -RABU ) Kem Jati Diri Tahun 5&
27 - 30 OKT 2015 ( KHAMIS) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN&
15 OKT 2015 ( KHAMIS) SESI PERSEKOLAHAN&
14 OKT 2015 ( RABU) CUTI SEMPENA MAAL HIJRAH&
12 OKT 2015 ( ISNIN) 07.00 am PELANCARAN BULAN PEND.JASMANI & KESIHATAN&
10 OKT 2015 ( SABTU) MESYUARAT HEM 08.00 am MAKMAL BESTARI I MESYUARAT SUKAN TAHUNAN KE-20 09.00 AM&
PEMULANGAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2/3/4 OKT 2015&

14 OKT 2015 ( RABU) CUTI SEMPENA MAAL HIJRAH&

12 OKT 2015 ( ISNIN) 07.00 am PELANCARAN BULAN PEND.JASMANI & KESIHATAN &

10 OKT 2015 ( SABTU) MESYUARAT HEM 08.00 am MAKMAL BESTARI I MESYUARAT SUKAN TAHUNAN KE-20 09.00 AM&

08 OKT 2015 ( KHAMIS) MESYUARAT JK KEBERSIHAN KESIHATAN & KESELAMATAN 11.30 am BILIK PEMULIHAN&

02 OKT 2015 ( JUMAAT) 07.00 am MAJLIS PENAGGUHAN SAMBUTAN KEMERDEKAAN&

01 OKT 2015 ( KHAMIS) 09.00 am Sesi Pagi 02.00 pm Sesi Petang Taklimat HRMIS MAKMAL BESTARI&

01 OKT 2015 ( KHAMIS) 11.30 am Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Mesyuarat Panitia Matematik&

28 SEPT 2015 ( ISNIN ) SESI PERSEKOLAHAN 28 -29 SEPT 2015 PROGRAM OPEN GATE Pendidikan Khas SKMU Kenali & Hormati Kami&

24 SEPT 2015 ( KHAMIS ) HARI RAYA AIDIL ADHA&

19 - 27 SEPT 2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 17 SEPT 2015 ( KHAMIS ) SESI PERSEKOLAHAN&

9 SEPT 2015 (RABU) 8.00 am - 12.30 pm Bengkel Plan Strategik&

8 SEPT 2015 (SELASA) 8.00 am - 12.30 pm Kursus Peningkatan Profesionlsme&

25 -27 OGOS 2015 UJIAN PENGGAL 11&

18 - 20 OGOS 2015 UJIAN SEGAK PJK&

22 OGOS 2015 ( SABTU ) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.30 - 12.30 PM&

15 OGOS 2015 ( SABTU) KEM BESTARI SOLAT 07.00 am - 12.15 pm&

03 OGOS 2015 (ISNIN) 07.00 AM PELANCARAN ENGLISH WEEK 2015&

08.00 AM PROGRAM KEMBARA UPSR&

1 oGOS 2015 (sABTU) Majlis Sambutan Aidilfitri Warga SKMU 7pm -11pm&

24 JUL 2015 SESI PERSEKOLAHAN&

16 - 23 JUL 2015 CUTI SEMPENA AIDIL FITRI&

13 JUL 2015 (ISNIN) 10.00 - 10.30 MAJLIS PENANGGUHAN PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI ANJURAN PANITIA PEND ISLAM&

08 JUL 2015 MESYUARAT JK HEM 11.30 AM PUSAT SUMBER&

25 JUN 2015 ( KHAMIS) JAM 10.20 AM -12.20 AM JAM 3.20 PM - 4.50 PM PERJUMPAAN DENGAN IBUBAPA PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1&

20 JUN 2015 ( SABTU) SEMUA GURU MATEMATIK & BAHASA INGGERIS TH 1 BENGKEL PEMBINAAN BAHAH FASA 2 7.30 AM BILIK PEMULIHAN&

20 JUN 2015 ( SABTU) KURSUS DALAMAN KELESTARIAN ONSITE LINUS 2.O 7.30 AM BILIK PEMULIHAN&

18 JUN -17 JUL 2015 PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI ANJURAN PANITIA PEND ISLAM 15 JUN 2015 ( ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL II 30 MEI - 14 JUN 2015 &

CUTI PENGGAL I &

25 - 29 MEI 2015 MINGGU SAINS DAN MATEMATIK &

23 MEI -24 MEI 2015 ( SABTU - AHAD) PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM &

23 MEI 2015 ( SABTU) 7.30 AM - 11.00 AM VLEFROG WORKSHOP GURU PERDANA SESI PAGI & PETANG&

19 MEI - 22 MEI 2015 PEPERIKSAAN PENGGAL I &

9 MEI 2015 (SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.30 AM - 12.00 AM&

9 MEI 2015 (SABTU) BENGKEL PEMBINAAN BBM 8.00 AM BILIK PEMULIHAN&

7 MEI 2015 ( KHAMIS) MESYUARAT JK ASET SEKOLAH 11.00 AM BILIK GERAKAN&

5 MEI 2015 ( SELASA) SESI PERSEKOLAHAN&

1- 4 MEI 2015 CUTI UMUM SEMPENA HARI PEKERJA CUTI UMUM SEMPENA WESAK&

25 APRIL 2015 (SABTU) 07.00 AM PADANG SKMU LARIAN 1 MURID 1 SUKAN&

21 - 24 APRIL 2015 KEM MEMBACA 1 MALAYSIA&

21 APRIL 2015 (SELASA) 11.30 AM BILIK PEMULIHAN MESYUARAT LINUS&

20 APRIL 2015 (ISNIN) MESYUARAT KEWANGAN 11.40 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK 10.00 AM PSS&

16 APRIL 2015 (KHAMIS) 08.00 AM - 03.00 PM PEMERIKSAAN / KAJIAN PARAS IODIN PEMERIKSAAN / KAJIAN PARAS IODIN 41 ORG MURID TERPILIH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA&

04 APRIL 2015 (JUMAAT) CUTI GOOD FRIDAY &

28 MAC 2015 (SABTU) GOTONG ROYONG PERDANA PELANCARAN LOGO PIBG SKMU 7.30 -12.00 AM&

26 MAC - 27 MAC 2015 KEJOHANAN BOLASEPAK MSSD PADANG SK.MUHIBBAH&

23 MAC 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN&

15 MAC 2015 (JUMAAT) MESYUARAT PENGELOLAAN KEJOHANAN BOLASEPAK MSSD BILIK ICT 8.00AM&

14 MAC - 22 MAC 2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I&

10 MAC - 13 MAC 2015 UJIAN BULANAN&

04 MAC 2015 (RABU) SEMUA GURU LBM,NUMER ,LBI TAKLIMAT PILL DAN SARINGAN 1 11.00 AM BILIK PEMULIHAN&

FEBUARI&

25 FEB 2015 (RABU) CERAMAH KESIHATAN PERGIGIAN 8.30 - 10.00 AM (RUJUK JADUAL) BILIK GERAKAN&

24 FEB 2015 (SELASA) MESYUARAT AJK MAKLUMAT SEKOLAH25 FEB 2015 (RABU) CERAMAH KESIHATAN PERGIGIAN 8.30 - 10.00 AM (RUJUK JADUAL) BILIK GERAKAN&


23 FEB 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN &

BILIK GERAKAN &

23 FEB 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN &

16 FEB 2015 (ISNIN) PENTAULIHAN PENGAWAS SEKOLAH KETUA & PENOLONG KETUA K 11.30 AM BILIK GERAKAN &

23 FEB 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN &09 FEB - 13 FEB 2013 KLINIK UPSR>

07 FEB 2015 (SABTU) MESYUARAT AGUNG PIBG 08.00 AM ASTAKA SRI MUHIBBAH>

05 FEB 2015 (KHAMIS) MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP / REKABENTUK DAN TEKNOLOGI 11.30 AM PUSAT SUMBER>

03 FEB 2015 (SELASA) MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 11.30 AM MAKMAL BESTARI (ICT)>

JANUARI >

31 JAN 2015 (SABTU) MESYUARAT KURIKULUM/KOKUM/HEM 08.00 AM BILIK GERAKAN>


29 JAN 2015 (KHAMIS) LAWATAN SIC DAN LINUS 29 JAN 2015 (KHAMIS)>

BENGKEL NILAM 08.00AM -10.00AM BILIK GERAKAN>

26 JAN 2015 (ISNIN) MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH 11.00 AM BILIK GERAKAN>

24 JAN 2015 (SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.00 AM - 11.00 AM>

21 JAN 2015 (RABU) JAM 11.30 AM MESYUARAT KOKUM BILIK GERAKAN>

**12 - 16 JAN 2015 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 >

**12 JAN 2015 SESI PERSEKOLAHAN BERMULA>

**22 NOV 2014 CUTI AKHIR PENGGAL>

**21 NOV 2014 (JUMAAT) MESYUARAT STAFF 7.30 AM BILIK GERAKAN>

>
22 NOV 2014 CUTI AKHIR PENGGAL>

21 NOV 2014 (JUMAAT) MESYUARAT STAFF 7.30 AM BILIK GERAKAN>

19 NOV 2014 (SABTU) ANNUAL DINNER PAVALION HOTEL >

28 OKT - 30 OKT 2014 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN>

27 OKT 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN>

22 OKT - 24 OKT 2014 CUTI SEMPENA DEPAVALI>

13 SEPT 21 16 OKT 2014 (KHAMIS) MAJLIS KHATAM AL- QURAN PENAGGUHAN KEM BESTARI SOLAT PERINGKAT SEKOLAH>

09 OKT 2014 (KHAMIS) SESI PERSEKOLAHAN HANYA MURID TAHUN 6 SAHAJA YANG HADIR (UPSR)>

05 - 08 OKT 2014 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA>

>

02 -03 OKT 2014 KEJOHANAN OLARAGA PADANG DAN BALAPAN PERINGKAT SEKOLAH 2014 KALI - 19 >

30 SEPT 2014 UPSR ULANGAN >

27 SEPT 2014 (SABTU) 7.30 am - 12.20 pm MAJLIS PENANGGUHAN HARI KEMERDEKAAN (SEKOLAH GANTI)>

2 SEPT 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN>

13 SEPT 21 SEPT 2014 CUTI PERTENGAHAN II 09 - 11 SEPT 2014 >

PEPERIKSAAN UPSR 11 OKT 2014 (KHAMIS) JAM 7.30 am BILIK GERAKAN MESYUARAT KEJOHANAN OLARAGA PADANG DAN BALAPAN PERINGKAT SEKOLAH 2014 KALI - 19>

10 SEPT 2014 (Rabu) 08.00 am MESYUARAT AJK SAMBUTAN PENANGGUHAN HARI KEMERDEKAAN (BILIK GERAKAN)>

10 SEPT 2014 (Rabu) 10.00 am MESYUARAT HAL EHWAL MURID BIL 2/2014 (BILIK GERAKAN) >

09 SEPT 2014 (Selasa) TAKLIMAT E-SKT JAM 08.00 AM BILIK GERAKAN >

22 SEPT 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN. >

13 SEPT 21 SEPT 2014 CUTI PERTENGAHAN II. >

09 - 11 SEPT 2014 PEPERIKSAAN UPSR .>

16 OGOS 2014 (SABTU) SESI PERSEKOLAHAN (Cuti Ganti Aidil Adha) Jadual Hari Selasa.>

15 OGOS 2014 PELANCARAN SAMBUTAN KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH.>

15 - 18 JUL 2014 PRA UPSR MGB SDKAN.>

04 OGOS 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN.>

26 JUL- 3 OGOS 2014 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI.>

29 JUL - 25 JUL 2014 PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI SETIAP MASA REHAT .>

**09 - 11 SEPT 2014 PEPERIKSAAN UPSR.>

** 26 JUL- 1 OGOS 2014 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI .>

**16 JUN 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL II BERMULA .>

**28 MEI 2014 - 15 JUN 2014 CUTI PENGGAL PERTAMA.>

**27 MEI 2014 (SELASA) SESI PAGI 7.00 AM - 12.00 AM SESI PETANG 12.30 PM - 4.30 PM PENYERAHAN LAPORAN KEMAJUAN MURID & PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN SEKOLAH ( KWAM ).>

**15 MEI 2014 (JUMAAT) SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH .>

**13 MEI 2014 (SELASA) CUTI SEMPENA WESAK .>

**10 MEI 2014 (SABTU) SESI PERSEKOLAHAN .>

**06 - 09 MEI 2014 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA.>

**01 MEI 2014 (KHAMIS) CUTI HARI PEKERJA .>

**26 APRIL 2014 (SABTU) AKTIVITI KOKUM 7.00 - 8.30 SUKAN PERMAINAN 8.40 - 10.15 KELAB PERSATUAN 10.30 - 12.00 UNIT BERUNIFORM .>

**18 APRIL 2014 (JUMAAT) CUTI GOOD FRIDAY .>

** 08 MAC 2014 (SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.00 - 8.00 ( SUKAN ) 8.20 - 9.20 (BERUNIFORM) 9.40 - 10.40 (KELAB PERSATUAN) .>

** 27 FEB 2014 (KHAMIS) 10.00 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KEWANGAN SEKOLAH .>

** 27 FEB 2014 (KHAMIS) PROGRAM NILAM PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT BAHAGIAN SANDAKAN .>

** 04 - 06 MAC 2014 UJIAN BULANAN PENGGAL 1 .>

** 27 FEB 2014 (KHAMIS) JAM 10.0 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KEWANGAN SEKOLAH ** 15 FEB 2014 (SABTU) JAM 07.30 AM MAKMAL BESTARI 2 PERJUMPAAN DGN IBUBAPA PENDIDIKAN KHAS.>

** 15 FEB 2014 (SABTU) JAM 07.30 AM BILIK GERAKAN PERJUMPAAN DGN IBUBAPA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK (KITA).>

** 13 FEB 2014 (KHAMIS) JAM 11.30 LAWATAN PEMANTAUAN SEKTOR AKADEMIK JPN SABAH.>

** 08 FEB 2014 (SABTU) JAM 07.30 AM PENGAGIHAN BRIM.>

** 25 JAN 2014 (SABTU) JAM 7.30 AM SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT SEKOLAH. SEMUA WARGA SK.MUHIBBAH DIJEMPUT HADIR.>

** 25 JAN 2014 (SABTU) JAM 9.30 AM KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS.>

** 11 JAN 214 (SABTU) 8.00 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KURIKULUM KOKURIKULUM HEM.>

** 06 JAN - 10 JAN 2014 PROGRAM TRANSISI. >

** 2 JAN 2014 (KHAMIS) SESI PERSEKOLAHAN BERMULA . >

**30 DIS 2013 (ISNIN) 8.00 AM MESYUARAT STAF KALI - 4 BILIK GERAKAN.SEMUA GURU DAN STAF WAJIB HADIR. >

**16 NOV 2013 - 1 JAN 2014 CUTI PERSEKOLAHAN >

** 15 NOV 2013 (KHAMIS) 7.30 AM MESYUARAT STAF KALI - 3 BILIK GERAKAN >

** 13 NOV 2013 (RABU) KURSUS VLE FROG- 1 BESTARINET & i -T-THINK 10.00 AM-12.00 AM MAKMAL BESTARI SKMU SEMUA GURU DAN STAFF DIWAJIBKAN HADIR >

** 13 NOV 2013 (RABU) 8.00 AM MAJLIS JAMUAN PERPISAHAN TAHUN 6 ASTAKA SRI MUHIBBAH >

**12 NOV 2013 (SELASA) MALAM ANUGERAH & ANNUAL DINNER SKMU 7.00PM BORNEO COVE HOTEL >

** 12 NOV 2013 (SELASA) ASTAKA SRI MUHIBBAH HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH 8.00 AM>

** 07 NOV 2013 (KHAMIS) JAM 7.30 AM- 11.00 AM PENDAFTARAN KEMASUKAN PRASEKOLAH/TAHUN 1 SESI 2014 PENDAFTARAN SEMULA TAHUN 2 HNGGA TAHUN 6>

** 04 NOV 2013 (ISNIN) JAM 11.20 BILIK GERAKAN LATIHAN DLM PERKHIDMATAN PENYEBARAN KSSR-PBS BM TH.4>

**31 OKT 2013 (KHAMIS) MAJLIS KHATAM AL-QURAN. >

**29 OKT 2013 (SELASA) JAM 11.30 BILIK GERAKAN MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU &MESYUARAT AJK PPSMI (BILIK ICT) . >

** 28 OKT 2013 (ISNIN) PELANCARAN KEM MEMBACA. >
** 16 OKT 2013 SESI PERSEKOLAHAN. >

** 14 OKT - 51 OKT 2013 CUTI SEMPENA AIDIL ADHA. >

** 08 OKT - 11 OKT 2013 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERMULA >

** 12 SEPT 2013 (KHAMIS) BENGKEL PENGURUSAN PSS /NILAM - PUSAT SUMBER SEKOLAH >

** 10 SEPT 2013 (SELASA) KURSUS PEMBESTARIAN / BENGKEL SSQS /CFL2.0/BASIC NETWORK/LITERASI>

** 10 SEPT 2013 (SELASA) MESYUARAT AJK PIBG KALI -I >

09 SEPT 2013 (ISNIN) MESYUARAT SAMBUTAN MERDEKARAYA >

6 SEPT 2013 (JUMAAT) SOLAT HAJAT & RESTU GURU TAHUN 6 >

1 APRIL 2013 PROGRAM EVERYONE CANT ACCESS BERMULA ( INISITEF ICT SKMU) 24 OGOS 2013 (Sabtu) Jam 8.00 am Bilik Gerakan Kursus Dalaman (SKPM/SARANA/SPS) >

23 OGOS 2013 (ISNIN) PELANCARAN PROGRAM KITA (Kerjasama, ikhtiar tingkatkan Akademik) >

19 OGOS 2013 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN BERMULA >

3 - 18 OGOS 2013 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI >

29 - 31 JULAI 2013 UJIAN PRA UPSR (PPD) >

23 - 26 JULAI 2013 UJIAN BULANAN >


9 JULAI 2013 (SELASA) 12.00 PM BILIK GERAKAN SKMU .TAKLIMAT KEWANGAN .HARAP MAKLUM>

9 JUL 2013 (ISNIN) PELANCARAN PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI (UPSR)>

13 JUN 2013 (JUMAAT) CUTI PERISTIWA.HARAP MAKLUM>

12 - JUN 2013 KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA KALI KE-18>

11 JUN 2013 SUKANEKA SKMU >

9 APRIL - 11 APRIL 2013 KLINIK UPSR I 7.00 - 100 AM.HARAP MAKLUM>

1 APRIL 2013 SESI PERSEKOLAHAN BERMULA.HARAP MAKLUM>

23 MAC - 31 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I .>

12 MAC - 14 MAC 2013 UJIAN 1 PENGGAL I .HARAP MAKLUM>

26 JAN 2013(SABTU) KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR BERLANGSUNG BERMULA JAM 7.00AM - 11.30 AM .HARAP MAKLUM>

22 JAN 2013 (SELASA) PENGAGIHAN BANTUAN RM100 SESI 2013 BERMULA JAM 9.00AM-11.30 SESI PAGI DAN 1.00 PM - 3.30 PM SESI PETANG .HARAP MAKLUM>

29 DIS 2012 (SABTU) MESYUARAT STAFF KALI PERTAMA JAM 8.00 AM BILIK SRI MUHIBBAH .HARAP MAKLUM>


7 JAN - 11 JAN 2013 PROGRAM TRANSISI TAHAP I BERLANGSUNG >

8 JAN - 11 JAN 2013 MINGGU ORIENTASI MATAPELAJARAN BERLANGSUNG. >

12 JAN 2013 (SABTU) MESYUARAT KURIKULUM & KOKURIKULUM /HEM JAM 8.00 AM BILIK SRI MUHIBBAH .HARAP MAKLUM 07 NOV 2012 (KHAMIS) MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH BERLANGSUNG. & >31 OKT 2012(RABU) JAM 7.30 PENDAFTARAN SEMULA DAN PENYERAHAN REKOD KEPUTUSAN MURID BERLANGSUNG. & >

28 Sept 2012 PROGRAM Majlis Penutupan Hari Malaysia BERLANGSUNG. & >

17 sept - 9 Nov 2012 PROGRAM POST UPSR BERLANGSUNG. & >

02.08.2012 (KHAMIS) TAKLIMAT PROSIDAR 12.15 PM BIKIK GERAKAN. & >
24 - 26.07.2012 UJIAN BULAN JULAI DILAKSANKAN .HARAP MAKLUM. & >


18.07.2012 (RABU) 09.00 - 02.00 . LAWATAN PEMANTAUAN BERSILANG MGB SANDAKAN. & >


18 - 19.07.2012 UJI LARI (T&C) PERALATAN ICT MAKMAL BESTARI M300 DIJALANKAN OLEH 6 ORG PEGAWAI BTPN SABAH .HARAP MAKLUM. & >


26.06.2012 (SABTU) 09.30 am . MESYUARAT STAFF KALI-2 AKAN DIJALANKAN SEMUA GURU DIWAJIBKAN HADIR .HARAP MAKLUM. & >


23 JUN 2012 (SABTU) 07.00 AM - 9.30 KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM BERLANGSUNG. 10.00 AM - 12.3 AM KEM BESTARI SOLAT DIJALANKAN .HARAP MAKLUM. & >

28 - 29 MEI 2012 (ISNIN-SELASA) 07.00 AM - 11.30 AM.KELAS TIUSYEN TAHUN 6 AKAN DIJALANKAN SILA RUJUK JADUAL SEPERTI TERTERA .HARAP MAKLUM. & >

15 - 18 MEI 2012 PEPERIKSAAN PENGGAL I BERMULA.HARAP MAKLUM. & >

8 MEI 2012 (SELASA) 7.00 AM - 10.00 AM BENGKEL UPSR ANJURAN UPA & UBK >

28 APRIL 2012(SABTU)7.00 - 9.30 AM KOKURIKULUM. 10.00 - 2.30 PROGRAM LDP TAKLIMAT AKUN. TAKLIMAT PLC. TAKLIMAT FAIL MEJA >

27 APRIL 2012(JUMAAT) PROGRAM STUDY GROUP TAHAP II 8.00 AM - 9.00 AM PROMOSI PORTAL SEKOLAH ANJURAN BERSAMA UBK & GPB.>

14 APRIL 2012 (sabtu)11.20 AM MESYUARAT KURIKULUM KALI KE-2 . BILIK GERAKAN HARAP MAKLUM. >

14 APRIL 2012 (sabtu) Sekolah Ganti Jadual Hari Khamis. Harap maklum. >

24 MAC 2012 (sabtu) 7.30 am TAKLIMAT KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA bertempat di BILIK GERAKAN SKMU. >

HARAP MAKLUM 3-4 APRIL 2012 KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH AKAN BERLANGSUNG DI PADANG SKMU HARAP MAKLUM. SUKAN UNTUK KECERDASAN >

PUSAT SUMBER SKMU MENGADAKAN PAMERAN SEMPENA KARNIVAL NILAM PERINGKAT NEGERI 2012 BERMULA 7 MAC - 8 MAC 2012 BERTEMPAT DI DEWAN SRI LIBARAN BATU 7 SANDAKAN. PIHAK SKMU MENGUCAPKAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN ,SOKONGAN DAN PENGLIBATAN SEMUA PENGUNJUNG SERTA WARGA KERJA SKMU. 10 MAC -18 MAC 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.19 MAC 2012 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN BERMULA TERIMA KASIH. >

PENDAFTARAN KEMASUKAN TH.1 DAN PRA SEKOLAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2013/2014 KINI DIBUKA BERMULA 1 MAC - 31 MAC 2012 SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN PEJABAT AM SK.MUHIBBAH DI TALIAN 089 212662 TERIMA KASIH. >

25 FEB 2012(sabtu) 8.00am - 3.00 pm BENGKEL KAJIAN TINDAKAN SEMUA GURU & STAF DIWAJIBKAN HADIR .ANJURAN UNIT LDP SKMU >

27 - 29 FEB 2012 UJIAN BULAN FEB HARAP MAKLUM.TERIMA KASIH.SUPEP SKMU >

24 FEB 2012(Jumaat) 7.30 am - 11.00 am KUTIPAN BAYARAN KELENGKAPAN MURID SEMUA MURID HADIR SESI PAGI BERTEMPAT DI ASTAKA BESTARI SKMU >

13 - 20 FEB 2012 BENGKEL UPSR ANJURAN UNIT PENINGKATAN UPSR SKMU >

17 FEB 2012 JUMAAT SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT SEKOLAH 7.00 AM ASTAKA BESTARI SKMU >

01 FEB 2012 RABU LAWATAN SEKTOR JAMINAN KUALITI JAB.PELAJARAN SABAH KE SK.MUHIBBAH SANDAKAN >

16-20 2012 7.30 AM-12.30 PM MESYUARAT KURIKULUM, KOKURIKULUM, HEM & PENDIDIKAN KHAS BERTEMPAT DI BILIK SRI MUHIBBAH >

09-13 JAN 2012 PROGRAM ORIENTASI TAHAP I & 11 BERLANGSUNG >

03 JAN 2012 (SELASA) 7.30 AM MESYUARAT STAFF KALI - 1 SESI 2012 DI BILIK GERAKAN SRI MUHIBBAH KEHADIRAN ADALAH DIWAJIKAN.TERIMAKASIH >

04 JAN 2012 (RABU) SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 2012 BERMULA >

18 NOV 2011 (Jumaat) Gotong Royong dan Mesyuarat Staff >

17 NOV 2011 (Khamis) HARI UCAPAN DAN KECEMERLANGAN SESI 2011 >

16 NOV 2011 (Rabu) Jamuan akhir TH.6 >

12 NOV 2011 (SABTU) 7.30 AM MESYUARAT KURIKULUM BERLANGSUNG DI BILIK SRI MUHIBBAH >

10 NOV 2011 (Khamis)7.30PM Annual Dinner 2011 hotel sandakan Anjuran Kelab Guru & staff SKMU >

03 NOV 2011 (Khamis)7.00-11.30 Seramai 148 org murid 4 org Guru Pengiring mengadakan Lawatan Ke ILP Sandakan anjuran ( UBK/UPA ) >

02 NOV 2011 (Rabu) 9.00 am Pelancaran ONE NATION READING TOGETHER BERLANGSUNG DI ASTAKA SKMU >

23 OKT - 30 OKT 2011 SKMU CUTI SEMPENA DEEPAVALI DAN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PADA 31 OKT 2011 (ISNIN) HARAP MAKLUM. >

18 OKT 2011 (SELASA) 8.30 AM BERLANGSUNG MAJLIS PENYERAHAN ZAKAT SUMBANGAN PUSAT ZAKAT SABAH BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA SKMU. >

23 OKT - 30 OKT 2011 SKMU CUTI SEMPENA DEEPAVALI DAN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PADA 31 OKT 2011 (ISNIN) HARAP MAKLUM. >

18 OKT 2011 (SELASA) 8.30 AM BERLANGSUNG MAJLIS PENYERAHAN ZAKAT SUMBANGAN PUSAT ZAKAT SABAH BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA SKMU. >

23 OKT - 30 OKT 2011 SKMU CUTI SEMPENA DEEPAVALI DAN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PADA 31 OKT 2011 (ISNIN) HARAP MAKLUM. >

10 NOV 2011 ( Khamis) 7.00 am - 12.20 pm Majlis Khatam Al-Quran & Penutupan Kem Bestari Solat Kali Ke - 7 berlangsung di Astaka SKMU >

27-30 OKT 2011 80 ORANG WARGA KERJA (STAF/GURU) SKMU AKAN MENGHADIRI KURSUS TEAM BUILDING ANJURAN BERSAMA UNIT LDP DAN BIRO TATA NEGARA DI MIMPIAN JADI RESORT TUARAN SABAH . >

10 OKT - 14 OKT 2011 Program Lawatan Anjung Minda Unit Pendidikan Khas SKMU ke Labuan >

07 OKT 2011 ( Jumaat) Majlis Rumah Terbuka aidil fitri Tahun 6 2011( POST UPSR ) 8.00 am - 11.00 >

05 Okt 2011 (Rabu) Latihan Kebakaran bersama Jab.Bomba Dan Penyelamat Sandakan anjuran Unit Keselamatan SKMU >

30 Sept 2011 (Jumaat ) 7.30 am- 11.00 am Hari Usahawan SKMU Anjuran Panitia Kemahiran Hidup >

24 Sept 2011 Mesyuarat Tahunan PIBG dan Majlis Sambutan Hari Raya aidil Fitri Pibg/Warga SKMU bersama YB Datuk Liew Vuai Keong MP P186 Sandakan. >

14 Sept 2011 Mesyuarat / Taklimat sambutan aidil Fitri bersama PIBG jam 8.30 am bilik SRI. Muhibbaah>

13 sept 2011 bengkel Photo Shop anjuran UNIT LDP SKMU Jam 8.00 am - 12.00 am Fisilitator En.Kamarulizam Ngah . >

13 - 15 sept PEPERIKSAAN UPSR SELAMAT BERJAYA . >

6 sept-9 sept 2001 Bengkel Pecutan terakhir UPSR bermula . >

26 OGOS - 4 SEPT CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI . 5 SEPT CUTI GANTI LARIAN 1 M 1 S. SESI PERSEKOLAHAN BERMULA 6 SEPT (SELASA ) 2011 HARAP MAKLUM . >

25 0GOS 2011 MAJLIS PERASMIAN PENAGGUHAN KHATAM AL-QURAN DAN PENYAMPAIAN ZAKAT PERINGKAT SKMU ANJURAN BERSAMA PANITIA PAI UNIT KOKUM . >

** 11-12 0GOS 2011 BENGKEL BAHASA INGGERIS UPSR FASA 4, ANJURAN PANITIA BI SKMU BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA . >

** 9-10 0GOS 2011 BENGKEL BAHASA MALAYSIA UPSR FASA 4, ANJURAN PANITIA BM SKMU BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA . >

** 6 0GOS 2011 (SABTU) 20 ORANG MURID SKMU MENGIKUTI PROGRAM NEAR MIST CEMERLANG UPSR DI SK.TAMAN RIMBA ANJURAN MGB SDKAN. >

** SEPANJANG 0GOS 2011 PANITIA PAI/JQAF MENGADAKAN PROGRAM RAMADHAN DEKAT DI HATI DENGAN PELBAGAI PENGISIAN MENGIMARAHKAN BULAN IBADAH DALAM KALENDAR ISLAM TADARUS AL-QURAN/.NASYID/CERAMAH/CERITA DAN LAIN-LAIN.. >

** 28 JUL 2011(KHAMIS) LAWATAN KERJA JABATAN PELAJARAN SABAH BERSERTA ROMBONGAN KE SK.MUHIBBAH SANDAKAN. >

** 23 JUL 2011(SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM BERJALAN SEPERTI BIASA . >

** 23 JUL 2011(SABTU) 10.00 AM KURSUS PHOTOSHOP ANJURAN LDP PENCERAMAH EN.KAMARULIZAM DI BILIK SERI KENCHANA SKMU . >

27-28 JUL 2011(rabu-khamis) Klinik Matematik UPSR berlangsung Anjuran Panitia Matematik skmu. >

** 20 JUL 2011 klinik Sains tahun 6 dan Program Rekacipta berlangsung anjuran Panitia Sains SKMU . >

** 12 JUL 2011 ISNIN PROGRAM MOTIVASI . SKMU JAM 7.30 am BILIK GERAKAN skmu Penceramah En.Hamid Sabal YDP PIBG /Pn.Sharifah Noor NYDP PIBG . >

** 09 JUL 2011 ISNIN MESYUARAT staff kali ke-3 SKMU JAM 730 am BILIK GERAKAN skmu . >

> ** 28 MEI- 12 JUN 2011 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL.13 JUN SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL II BERMULA. HARAP MAKLUM >

** 27 MEI 2011 JUMAAT JAM 9.00 AM POST MORTEM DAN PENYELARASAAN PROGRAM PENINGKATAN UPSR ANTARA PENTADBIR /PANITIA DAN GURU-GURU TAHUN 6. >

** 26 MEI 2011 JAM 11.30 - TAKLIMAT PENTADBIRAN . >
>
** 26 MEI 2011 JAM 11.30 - TAKLIMAT PENTADBIRAN . >

** 28 MEI 2011 SABTU KELAS TAMBAHAN MASA CUTI TAHUN 6 BERMULA 7.30 AM- 12.00 PM. >

** 20-21 MEI 2011 SABTU - PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SKMUHIBBAH BERLANGSUNG. >

** 14 MEI 2011 SABTU - SERAMAI 20 MURID TAHUN 6 DAN 5 ORANG GURU SEBAGAI FASILITATOR MENGIKUTI PROGRAM NEAR MISS ANJURAN MAJLIS GURU BESAR DI SK.RIMBA SANDAKAN. >

** 14 MEI 2011 PROGRAM BESTARI SOLAT ANJURAN JQAF >

** 04 MEI 2011 PEMANTAUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGURUSAN SEKOLAH-SEKTOR JAMINAN KUALITI JAB.PELAJARAN SABAH >

** 01 MEI 2011 CUTI HARI PEKERJA >

** 23 APRIL 2011 (SABTU)MINGGU KE-3 SESI PERSEKOLAHAN JADUAL HARI KHAMIS CUTI GANTI DEVAAPAVALI HARAP MAKLUM >

** 19 APRIL 2011 MESYUARAT KURIKULUM KALI-II BILIK GERAKAN >

** 1 APRIL 2011 (JUMAAT) KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS BERLANGSUNG ANJURAN UNIT DISIPLIN SKMU >

** 13-14 APRIL 2011 KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH BERLANGSUNG >

** 15,16,17 April 2011 BERLANGSUNG KEM KECEMERLANGAN UPSR DAN SEMINAR KEIBUBAPAAN .ANJURAN BERSAMA UNIT UPA/UBK SKMU /BIRO TATANEGARA & UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. 18 APRIL 2011 CUTI PERISTIWA HARAP MAKLUM.>

28 - 30 MAC 2011 UJIAN 1 PENGGAL 1 2011 BERLANGSUNG >

25 MAC 2011 LAWATAN PENILAIAN EN.KHAIRIZAL ADZEMY CALON GURU INOVATIF PERINGKAT KEBANGSAAN OLEH TIM.PENGARAH PPK KEMENTERIAN PELAJARAN BERSAMA ROMBONGAN 28 FEB 2011 ISNIN.8.00 AM MESYUARAT MGB SANDAKAN BILIK GERAKAN SKMU >

** 28 FEB 2011 ISNIN.8.00 AM MESYUARAT MGB SANDAKAN BILIK GERAKAN SKMU >

* 19 FEB 2011 RABU.JAM10.30 AM MESYUARAT UNIT KESELAMATAN >

* 19 FEB 2011 RABU.JAM10.30 AM MESYUARAT UNIT KESELAMATAN >

19 FEB 2011 RABU.JAM 11.30 AM MESYUARAT UNIT DISIPLIN SEKOLAH >

* 19 FEB 2011 RABU.JAM10.30 AM MESYUARAT UNIT KESELAMATAN >

* 16 FEB 2011 RABU. MESYUARAT PENGELOLAAN BOLA SEPAK ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH SANDAKAN >

* 12 FEB 2011 SABTU JAM 8.00 AM BILIK GERAKAN SKMU.TAKLIMAT PROGRAM PENINGKATAN UPSR PERJUMPAAN BERSAMA IBUBAPA >
* 10 FEB 2011 JUMAAT LAWATAN MOTIVASI DRP PPD SANDAKAN ANUGERAH PUSAT SUMBER KEBANGSAAN. >
* 12 FEB 2011 SABTU JAM 8.00 AM BILIK GERAKAN SKMU.TAKLIMAT PROGRAM PENINGKATAN UPSR PERJUMPAAN BERSAMA IBUBAPA >

* 22 JAN 2011 PROG.KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 4 JAM 7.30-10.00 ASTAKA BESTARI * EN.ARIF RAHMAN HAKIM UBK SKMU. >

*PROGRAM KEMAS, TEPAT DAN BETUL (HURUF /NOMBOR) OLEH:EN.ISMAIL ALPAH UNIT PENINGKATAN AKADEMIK / GPB SKMU >

21 JAN 7.00 - JAM 10 AM BIIK GERAKAN .2011 PROG NILAM OLEH EN.MAHYUDDIN HJ.MANSR GURU MEDIA SKMU >

3 JAN -7 JAN 2011 PROG ORIENTASI TH.1 PENYELARAS EN.ARIF HAKIM UBK SKMU >

*8 JAN 2011 JAM 8.30 AM MESYUARAT STAFF SESI 2011 BILIK GERAKAN SKMU KEHADIRAN WAJIBIP

RUANG CHAT

ONE CLICK

PERDANA MENTERI
PERDANA MENTERI
TIM.PERDANA MENTERI
TIM.PERDANA MENTERI
KSN
KSN
KETUA MENTERI SABAH
KETUA MENTERI SABAH
MY GOV
MY GOV
KPM
KPM
BLOG RASMI KPM
BLOG RASMI KPM
MSSM
MSSM
JPN SABAH
JPN SABAH
PPD SANDAKAN
PPD SANDAKAN
UPK PPD SANDAKAN
UPK PPD SANDAKAN
BTPN SABAH
BTPN SABAH
PMSPK
PMSPK
SSO KPM
SSO KPM
EMIS ONLINE
EMIS ONLINE
e-skt-LNPT
e-skt-LNPT
eOPERASI DATA
eOPERASI DATA
HRMIS
HRMIS
SPLKPM
SPLKPM
SAPS
SAPS
eTUKAR
eTUKAR
e-PANGKAT
e-PANGKAT
STANDARD GURU MSIA
STANDARD GURU MSIA
NKRA
NKRA
e-GAJI
e-GAJI
espbt
espbt
PENGURUSAN P & P KPM
PENGURUSAN P & P KPM
ICTL SEK.RENDAH
ICTL SEK.RENDAH
KSSR
KSSR
MBMMBI
MBMMBI
LINUS
LINUS
PRASEKOLAH
PKG SANDAKAN
PKG SANDAKAN
e-GURU PDP
e-GURU PDP
EDUWEBTV
EDUWEBTV
PORTAL 1BESTARI
PORTAL 1BESTARI
PSS skmu
PSS skmu
PENARAFAN PSS
PENARAFAN PSS
STS
STS
UBK
UBK
SEKOLAH SENI MALAYSIA
SEKOLAH SENI MALAYSIA
SSQS 2014
SSQS 2014
SPKS
SPKS
KURI WORDPRESS
KURI WORDPRESS
PROSIDAR
PROSIDAR
SAINS & M3
SAINS & M3
HOTS
HIGER THINKING
INOVATIF
INOVATIF
PEMUDAH
PEMUDAH
WEBAGOGI
WEBAGOGI
FORUM PELAJAR
FORUM PELAJAR
SKMM
SKMM
e-SOLAT
e-SOLAT
JAKIM
JAKIM
SARANA
SARANA
e-Bahan M3 & Sains
e-Bahan M3 & Sains
ADIKKU
ADIKKU
PUSAT PERMATA
PUSAT PERMATA
SCN. TECH. INOVATION
SCN. TECH. INOVATION
TREE COPS MSC
TREE COPS MSC
SELF LEARNING
SELF LEARNING
MATH TEST
MATH TEST
BAHAN BM
BAHAN BM
1BestariNet
1BestariNet
TECH e
TECH e
DUNIA MUZIK
DUNIA MUZIK
e-LEARNING
e-LEARNING
E-Guru
E-Guru
ART ATTCK
ART ATTCK
OH MY ENGLISH
OH MY ENGLISH
ASTRO UPSR
ASTRO UPSR
Skmubestari.jimdo.com website reputation

WORLD RANKING WEBSITES EDU FREE HOSTING

516 FROM 30 MILLION

Skmubestari.jimdo.com website reputation