RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)
PENGENALAN
Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional, semangat kebangsaan, perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran
untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini, maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolah-sekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y.A.B Perdana Menteri.
 
Pada tahun 1986, Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. Pada peringkat awalnya, pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP, kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat, iaitu di peringkat negeri, daerah dan sekolah. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya.
 
Pada tahun 2004, Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Sehubungan itu, Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010, iaitu Membina Negara Bangsa.
 
Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus.
        Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM, JPN, PPD, PPG dan Sekolah.
        Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan.
        Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat.
·         Merupakan satu usaha perluasan, pemantapan, dan penambahbaikan program sedia ada.
LAMA
BARU
Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja.
Melibatkan semua sekolah, ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah.
Tidak semua negeri terlibat.
Melibatkan semua negeri.
Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum.
Merentas semua kokurikulum dan kurikulum.
Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan.
BAB 1:
PENGENALAN RIMUP
RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja..
LATAR BELAKANG
        Hubungan rapat terjalin antara murid.
        Wujud persefahaman dan perpaduan.
        Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.
DASAR KPM
        Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG.
        Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat.
KAEDAHRIMUP
1.       Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya:
Dua agensi utama menjayakan RIMUP, iaitu:
                     i.            Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
                   ii.            Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.
2.       Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk:
        Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG)
        Masyarakat Setempat
        Guru
        Murid-murid
= KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA
MATLAMAT
MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA:
         i.            BERILMU PENGETAHUAN
       ii.            BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL
      iii.            SEMANGAT MUHIBAH
     iv.            MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU
OBJEKTIF RANCANGAN
PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIIBATKAN:
        MASYARAKAT SETEMPAT, PARA GURU, MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG, KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI, SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN.
KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan)
         i.            AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK
       ii.            AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN
      iii.            AKTIVITI KOKURIKULUM
     iv.            AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT
       v.            AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME
     vi.            AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI
JAWATANKUASA RIMUP
        PERINGKAT KEBANGSAAN
        SEKRETARIAT TETAP
        PERINGKAT NEGERI
        PERINGKAT DAERAH
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH
KELOMPOK:
A
SK, SJK(C) & SJK(T)
B
SK & SJK(C)
C
SK & SJK(T)
D
SJK(C) & SJK(T)
PERINGKAT SEKOLAH RENDAH
Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok, sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.
 
 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH
KELOMPOK
A
SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK
B
SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP
PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH
Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok, sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks
sekolahnya sendiri.
 
PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN e-INTEGRASI
Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum, Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan e-Integrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut, murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK, SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi.
(Rujuk lampiran M1 dan M2)
BATASAN DAN KUASA
        AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
        KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN
        SEMANGAT KERJASAMA, MUHIBAH, TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM
BAHASA
        BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR
        BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN
NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN
        Peruntukan bagi melaksanakan program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan.
        Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok, sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti.
        Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri, keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah, iaitu:
A.      RM 2,000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah.
B.      RM 1,500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B, C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri.
C.      RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.
 
PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH
Pendahuluan: Satu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah.
Rujuk LAMPIRAN 7a dan LAMPIRAN 7b
Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada:


1. Pengerusi
2. Naib Pengerusi I
3. Naib Pengerusi II
4. Setiausaha
5. Penolong Setiausaha
6. Bendahari
7. Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang
8. 2 orang Pemeriksa Kira-Kira


 
JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK
Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah
Pengerusi : Guru Besar/Pengetua
Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua
Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid*
Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Bendahari : Wakil Guru
Ahli Jawatankuasa


1.       Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2.       Guru Penolong Kanan Kokurikulum
3.       Guru Penolong Kanan Akademik
4.       Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah
5.       Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru
6.       Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada)
7.       Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan
8.       Ketua-ketua Kaum Setempat
9.       Penghulu/Ketua Kampung
10.   Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan
11.   Alumni setiap sekolah


 
JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH
Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah
Pengerusi : Guru Besar/Pengetua
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan
Bendahari : Guru
Ahli Jawatankuasa


1.       Guru Penolong Kanan Akademik
2.       Penyelia Petang (jika ada)
3.       Ketua Bidang/Ketua Panitia
4.       Guru Disiplin
5.       Guru Bimbingan dan Kaunseling
6.       Ketua Warden (jika ada asrama)
7.       Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru
8.       Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada)
9.       Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan
10.   Wakil ibu bapa bagi setiap kaum
11.   Penghulu/Ketua Kampung
12.   Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan
13.   Alumni


 
Penyandang Jawatan
1.    Pengerusi: Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain.
2.    Naib Pengerusi I dan Naib Pengerusi II: Hendaklah dipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan.
3.    Setiausaha: Hendaklah dilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya menjadi Pengerusi Jawatankuasa RIMUP. Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan.
4.    Penolong Setiausaha: Hendaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa RIMUP.
5.    Bendahari: Hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang menjadi Ahli Jawatankuasa RIMUP.
6.    Pemeriksa Kira-kira: Hendaklah dipilih daripada Ahli Jawatankuasa RIMUP.
7.    Semua pelantikan Ahli Jawatankuasa RIMUP adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan.
 
Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP
1.    Tugas Jawatankuasa RIMUP adalah untuk merancang, mengatur, melaksana, dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa.
2.    Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP hendaklah diadakan tidak kurang daripada dua kali setahun.
3.    Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bilabila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat.
4.    Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat.
Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan
1.    Pengerusi: Pengerusi Jawatankuasa RIMUP hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat. Jawatankuasa bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat.
2.    Naib Pengerusi I Dalam masa ketiadaan Pengerusi, Naib Pengerusi I hendaklah menjalankan tugas-tugas Pengerusi.
3.    Naib Pengerusi II Dalam masa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I, Naib Pengerusi II hendaklah menjalankan tugas-tugas Pengerusi.
(Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir, jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa.)
Setiausaha
         i.            Setiausaha hendaklah mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat, menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan.
       ii.            Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB.
Penolong Setiausaha: Penolong Setiausaha bertanggungjawab membantu Setiausaha dalamsemua urusan RIMUP dan menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasaketiadaan Setiausaha.
Bendahari: Bendahari bertanggungjawab:
1. Dalam semua hal kewangan RIMUP
2. Menyimpan rekod-rekod kewangan
3. Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit
Tempat Mesyuarat
Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui
Korum Mesyuarat
Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Korum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan.
PELAKSANAAN PROGRAMDAN AKTIVITI RIMUP
PELAKSANAAN
PANDUAN AM
        Mencapai matlamat perpaduan antara kaum.
        Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan.
        Undang-undang dan peraturan diterangkan dan diajar terlebih dahulu.
        Aktiviti dipersetujui bersama-sama.
        Cara mendapatkan kewangan mesti mendapat persetujuan Jawatankuasa RIMUP (peruntukan SMK boleh digunakan).
        Aktiviti sebagai kegiatan tambahan kepada aktiviti yang sedia ada di luar waktu sekolah.
        Mesti melibatkan semua kaum, semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan.
        Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam kegiatan khas.
KEGIATAN KHAS
1. Program Kecemerlangan Akademik
9 Jenis Aktiviti dicadangkan:


a)      Seminar Menghadapi Peperiksaan
b)      Karnival Sains dan Matematik
c)       Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa
d)      Inggeris
e)      Jejak Sejarah
f)       Debat Perpaduan
g)      Kuiz Bina Bangsa
h)      Sayembara Perpaduan
i)        Pertandingan Menulis Cerpen
Pertandingan Fotografi Perpaduan


2. Aktiviti Sukan dan Permainan
a. Permainan Tradisional
b. Sukaneka/Sukan Rakyat
c. Mencari Harta Karun
3. Aktiviti Kokurikulum
a. Kebudayaan
b. Sambutan dan Perayaan
c. Perkhemahan dan Lawatan
4. Khidmat Masyarakat
Aktiviti Khidmat Masyarakat akan diadakan dalam bentuk Kegiatan Khas. Terdapat 5 aktiviti yang dicadangkan sebagai Kegiatan Khas RIMUP, iaitu:
a.Gotong-royong
b.Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim
c. Bantuan Bencana Alam
d. Program ala “Bersamamu”
e. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa)
5. Aktiviti Meningkatkan Patriotisme
Aktiviti untuk meningkatkan patriotisme yang akan dijalankan dalam bentuk Kegiatan Khas RIMUP, iaitu:
a. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan
b.Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara
c.Kelab Rukun Negara
d.Kempen Kibar Jalur Gemilang
6. e-Integrasi
Program e-Integrasi melibatkan satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tematema perpaduan yang menggalakkan pembelajaran merentasi budaya persefahaman, saling menghormati dan semangat toleransi dalam kalangan peserta. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif untuk memupuk hubungan dan persefahaman antara kaum secara tidak formal. Program e-Integrasi akan mewujudkan
minda secara virtual menggunakan platform ICT dalam kalangan murid daripada pelbagai aliran sebelum bermulanya pertemuan fizikal. Kementerian Pelajaran telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 337 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi dan diperluas sepenuhnya menjelang tahun 2010.

 

 

INFO TERKINI
 


UPDATE INFO


02 JAN 2018 ( SELASA) SESI PERSEKOLAHAN

02 JAN - 6 JAN 2018 PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
27 MAC 2018 (isnin) SESI PERSEKOLAHAN

10 MAC 2018 (SABTU) MESYUARAT AGUNG PIBG JAM 7.30 AM ASTAKA MUHIBBAH

06-8 MAC 2018 UJIAN BULANAN

19 MAC - 24 MAC 2018 CUTI PERTENGAHAN PENGGALINFO TERDAHULU
 


INFO 2012 - 201624 NOV 2017 (JUMAAT) Majlis Anugerah Cemerlang Murid ( HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN PELAJAR)

06 NOV 2017 ( ISNIN ) Mesyuarat Hari Anugerah Murid Jam 11 am Makmal Bestari

05 NOV 2017 MAJLIS GRADUASI TAHUN 6 SABAH HOTEL

04 NOV 2017 MAJLIS GRADUASI LINUS ASTAKA SKMU

25-30 OKT 2017 PEPERIKASAAN PENGGAL 11

05 OKT 2017 (KHAMIS) JAM 11.30 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KURIKULUM

29 N0V 2017 (JUMAAT) MAJLIS KHATAM QURAN

12-14 SEPT 2017 UJIAN PERCUBAAN SEKOLAH RENDAH UPSR

4 SEPT 2017 SESI PERSEKOLAHAN 04 NOV 2017 MAJLIS GRADUASI LINUS ASTAKA SKMU

25-30 OKT 2017 PEPERIKASAAN PENGGAL 11

05 OKT 2017 (KHAMIS) JAM 11.30 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KURIKULUM

29 N0V 2017 (JUMAAT) MAJLIS KHATAM QURAN

12-14 SEPT 2017 UJIAN PERCUBAAN SEKOLAH RENDAH UPSR

4 SEPT 2017 SESI PERSEKOLAHAN

26 OGOS-3 SEPT 2017

26 - 27 JULAI 2017 KEJOHANAN SUKAN PADANG DAN BALAPAN PERINGKAT SEKOLAH.

14 JULAI 2017 ( JUMAAT) SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH

08 JULAI 2017 (SABTU ) MESYUARAT STAFF MESYUARAT KURIKULUM MESYUARAT KO- KURIKULUM MESYUARAT HEM

31 JULAI 2017 (ISNIN ) Sesi Persekolahan

23 JUN - 30 JUN 2017 Cuti sempena Aidil Fitri

17 JUN 2017 ( SABTU ) Sekolah Ganti

12 JUN 2017 ( ISNIN ) SESI PERSEKOLAHAN

27 MEI - 11 JUN 2017 CUTI PENGGAL 1

24 MEI 2017 ( RABU )GOTONG ROYONG PERDANA

16 - 19 MEI 2017 PEPERIKSAAN PENGGAL I

12 MEI 2017 ( SABTU) AKTIVITI KOKUM

10 MEI 2017 ( RABU)CUTI UMUM)HARI WESAK)

01 MEI 2017 ( ISNIN ) CUTI UMUM HARI PEKERJA)

SESI PERSEKOLAHAN 27 MEI - 11 JUN 2017

16 - 19 MEI 2017 PEPERIKSAAN PENGGAL I

12 MEI 2017 (SABTU) AKTIVITI KOKUM

10 MEI 2017 (RABU) CUTI UMUM HARI WESAk

01 MEI 2017 (ISNIN) CUTI UMUM HARI PEKERJA

24 APRIL 2017 (ISNIN) CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN DYMM

14 APRIL 2017 (JUMAAT) CUTI GOOD FRIDAY

13 APRIL 2017 (KHAMIS) PENUTUPAN BULAN GERAKAN MEMBACA

11 APRIL 2017 (KHAMIS) BENGKEL ERPH SESI PAGI

08 APRIL 2017 (SABT ) BENGKEL PELAKSANAAN ELEMENT TMK TAHAP 1 8.00 am MAKMAL BESTARI

06 APRIL 2017 (SELASA) BENGKEL ERPH SESI PETANG

27 MAC 2017 (ISNIN) MESYUARAT AGUNG PIBG

18 MAC - 26 MAC 2017 CUTI PERTENGAHAN I

11 MAC 2017 (Sabtu) MESYUARAT AGUNG PIBG 7.30 am ASTAKA SRI MUHIBBAH

28 JAN - 02 MAC 2017 UJIAN BULANAN 07 JAN 2017 ( Sabtu ) 7.30 -12.00 BILIK SRI INDAH MESYUARAT KURIKULUM / HEM /KOKUM

03 JAN - 6 JAN 2017 (SELASA) PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
03 JAN 2017 ( SELASA) SESI PERSEKOLAHAN
21 NOV 2015 CUTI AKHIR TAHUN&
20 NOV 2015 ( JUMAAT) GOTONG ROYONG PERDANA MESYUARAT STAFF KE- 5&
18 NOV 2015 ( RABU) HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH 7.30 am ASTAKA SRI MUHIBBAH&
13 NOV 2015 ( JUMAAT) CUTI PERISTIWA SEMPENA SUKAN SEKOLAH&
11-12 NOV 2015 ( RABU - KHAMIS) KEJOHANAN SUKAN PADANG & BALAPAN 11 NOV 2015 ( RABU) SESI PERSEKOLAHAN&
09-10 NOV 2015 ( ISNIN-SELASA) CUTI PERISTIWA SEMPENA DEAPAVALI&
06 NOV 2015 ( JUMAAT) MAJLIS KHATAM AL-QURAN 7.30 am ASTAKA SRI MUHIBBAH&
05 NOV 2015 ( KHAMIS) PENDAFTARAN TAHUN 1 SESI 2016 PENDAFTARAN SEMULA TAHUN 2- 6 SESI 2016 07.30 AM- 12.20PM&
03- 04 NOV 2015 (SELASA -RABU ) Kem Jati Diri Tahun 5&
27 - 30 OKT 2015 ( KHAMIS) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN&
15 OKT 2015 ( KHAMIS) SESI PERSEKOLAHAN&
14 OKT 2015 ( RABU) CUTI SEMPENA MAAL HIJRAH&
12 OKT 2015 ( ISNIN) 07.00 am PELANCARAN BULAN PEND.JASMANI & KESIHATAN&
10 OKT 2015 ( SABTU) MESYUARAT HEM 08.00 am MAKMAL BESTARI I MESYUARAT SUKAN TAHUNAN KE-20 09.00 AM&
PEMULANGAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2/3/4 OKT 2015&

14 OKT 2015 ( RABU) CUTI SEMPENA MAAL HIJRAH&

12 OKT 2015 ( ISNIN) 07.00 am PELANCARAN BULAN PEND.JASMANI & KESIHATAN &

10 OKT 2015 ( SABTU) MESYUARAT HEM 08.00 am MAKMAL BESTARI I MESYUARAT SUKAN TAHUNAN KE-20 09.00 AM&

08 OKT 2015 ( KHAMIS) MESYUARAT JK KEBERSIHAN KESIHATAN & KESELAMATAN 11.30 am BILIK PEMULIHAN&

02 OKT 2015 ( JUMAAT) 07.00 am MAJLIS PENAGGUHAN SAMBUTAN KEMERDEKAAN&

01 OKT 2015 ( KHAMIS) 09.00 am Sesi Pagi 02.00 pm Sesi Petang Taklimat HRMIS MAKMAL BESTARI&

01 OKT 2015 ( KHAMIS) 11.30 am Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Mesyuarat Panitia Matematik&

28 SEPT 2015 ( ISNIN ) SESI PERSEKOLAHAN 28 -29 SEPT 2015 PROGRAM OPEN GATE Pendidikan Khas SKMU Kenali & Hormati Kami&

24 SEPT 2015 ( KHAMIS ) HARI RAYA AIDIL ADHA&

19 - 27 SEPT 2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 17 SEPT 2015 ( KHAMIS ) SESI PERSEKOLAHAN&

9 SEPT 2015 (RABU) 8.00 am - 12.30 pm Bengkel Plan Strategik&

8 SEPT 2015 (SELASA) 8.00 am - 12.30 pm Kursus Peningkatan Profesionlsme&

25 -27 OGOS 2015 UJIAN PENGGAL 11&

18 - 20 OGOS 2015 UJIAN SEGAK PJK&

22 OGOS 2015 ( SABTU ) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.30 - 12.30 PM&

15 OGOS 2015 ( SABTU) KEM BESTARI SOLAT 07.00 am - 12.15 pm&

03 OGOS 2015 (ISNIN) 07.00 AM PELANCARAN ENGLISH WEEK 2015&

08.00 AM PROGRAM KEMBARA UPSR&

1 oGOS 2015 (sABTU) Majlis Sambutan Aidilfitri Warga SKMU 7pm -11pm&

24 JUL 2015 SESI PERSEKOLAHAN&

16 - 23 JUL 2015 CUTI SEMPENA AIDIL FITRI&

13 JUL 2015 (ISNIN) 10.00 - 10.30 MAJLIS PENANGGUHAN PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI ANJURAN PANITIA PEND ISLAM&

08 JUL 2015 MESYUARAT JK HEM 11.30 AM PUSAT SUMBER&

25 JUN 2015 ( KHAMIS) JAM 10.20 AM -12.20 AM JAM 3.20 PM - 4.50 PM PERJUMPAAN DENGAN IBUBAPA PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1&

20 JUN 2015 ( SABTU) SEMUA GURU MATEMATIK & BAHASA INGGERIS TH 1 BENGKEL PEMBINAAN BAHAH FASA 2 7.30 AM BILIK PEMULIHAN&

20 JUN 2015 ( SABTU) KURSUS DALAMAN KELESTARIAN ONSITE LINUS 2.O 7.30 AM BILIK PEMULIHAN&

18 JUN -17 JUL 2015 PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI ANJURAN PANITIA PEND ISLAM 15 JUN 2015 ( ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL II 30 MEI - 14 JUN 2015 &

CUTI PENGGAL I &

25 - 29 MEI 2015 MINGGU SAINS DAN MATEMATIK &

23 MEI -24 MEI 2015 ( SABTU - AHAD) PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM &

23 MEI 2015 ( SABTU) 7.30 AM - 11.00 AM VLEFROG WORKSHOP GURU PERDANA SESI PAGI & PETANG&

19 MEI - 22 MEI 2015 PEPERIKSAAN PENGGAL I &

9 MEI 2015 (SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.30 AM - 12.00 AM&

9 MEI 2015 (SABTU) BENGKEL PEMBINAAN BBM 8.00 AM BILIK PEMULIHAN&

7 MEI 2015 ( KHAMIS) MESYUARAT JK ASET SEKOLAH 11.00 AM BILIK GERAKAN&

5 MEI 2015 ( SELASA) SESI PERSEKOLAHAN&

1- 4 MEI 2015 CUTI UMUM SEMPENA HARI PEKERJA CUTI UMUM SEMPENA WESAK&

25 APRIL 2015 (SABTU) 07.00 AM PADANG SKMU LARIAN 1 MURID 1 SUKAN&

21 - 24 APRIL 2015 KEM MEMBACA 1 MALAYSIA&

21 APRIL 2015 (SELASA) 11.30 AM BILIK PEMULIHAN MESYUARAT LINUS&

20 APRIL 2015 (ISNIN) MESYUARAT KEWANGAN 11.40 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT PANITIA MATEMATIK 10.00 AM PSS&

16 APRIL 2015 (KHAMIS) 08.00 AM - 03.00 PM PEMERIKSAAN / KAJIAN PARAS IODIN PEMERIKSAAN / KAJIAN PARAS IODIN 41 ORG MURID TERPILIH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA&

04 APRIL 2015 (JUMAAT) CUTI GOOD FRIDAY &

28 MAC 2015 (SABTU) GOTONG ROYONG PERDANA PELANCARAN LOGO PIBG SKMU 7.30 -12.00 AM&

26 MAC - 27 MAC 2015 KEJOHANAN BOLASEPAK MSSD PADANG SK.MUHIBBAH&

23 MAC 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN&

15 MAC 2015 (JUMAAT) MESYUARAT PENGELOLAAN KEJOHANAN BOLASEPAK MSSD BILIK ICT 8.00AM&

14 MAC - 22 MAC 2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I&

10 MAC - 13 MAC 2015 UJIAN BULANAN&

04 MAC 2015 (RABU) SEMUA GURU LBM,NUMER ,LBI TAKLIMAT PILL DAN SARINGAN 1 11.00 AM BILIK PEMULIHAN&

FEBUARI&

25 FEB 2015 (RABU) CERAMAH KESIHATAN PERGIGIAN 8.30 - 10.00 AM (RUJUK JADUAL) BILIK GERAKAN&

24 FEB 2015 (SELASA) MESYUARAT AJK MAKLUMAT SEKOLAH25 FEB 2015 (RABU) CERAMAH KESIHATAN PERGIGIAN 8.30 - 10.00 AM (RUJUK JADUAL) BILIK GERAKAN&


23 FEB 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN &

BILIK GERAKAN &

23 FEB 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN &

16 FEB 2015 (ISNIN) PENTAULIHAN PENGAWAS SEKOLAH KETUA & PENOLONG KETUA K 11.30 AM BILIK GERAKAN &

23 FEB 2015 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN &09 FEB - 13 FEB 2013 KLINIK UPSR>

07 FEB 2015 (SABTU) MESYUARAT AGUNG PIBG 08.00 AM ASTAKA SRI MUHIBBAH>

05 FEB 2015 (KHAMIS) MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP / REKABENTUK DAN TEKNOLOGI 11.30 AM PUSAT SUMBER>

03 FEB 2015 (SELASA) MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 11.30 AM MAKMAL BESTARI (ICT)>

JANUARI >

31 JAN 2015 (SABTU) MESYUARAT KURIKULUM/KOKUM/HEM 08.00 AM BILIK GERAKAN>


29 JAN 2015 (KHAMIS) LAWATAN SIC DAN LINUS 29 JAN 2015 (KHAMIS)>

BENGKEL NILAM 08.00AM -10.00AM BILIK GERAKAN>

26 JAN 2015 (ISNIN) MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH 11.00 AM BILIK GERAKAN>

24 JAN 2015 (SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.00 AM - 11.00 AM>

21 JAN 2015 (RABU) JAM 11.30 AM MESYUARAT KOKUM BILIK GERAKAN>

**12 - 16 JAN 2015 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 >

**12 JAN 2015 SESI PERSEKOLAHAN BERMULA>

**22 NOV 2014 CUTI AKHIR PENGGAL>

**21 NOV 2014 (JUMAAT) MESYUARAT STAFF 7.30 AM BILIK GERAKAN>

>
22 NOV 2014 CUTI AKHIR PENGGAL>

21 NOV 2014 (JUMAAT) MESYUARAT STAFF 7.30 AM BILIK GERAKAN>

19 NOV 2014 (SABTU) ANNUAL DINNER PAVALION HOTEL >

28 OKT - 30 OKT 2014 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN>

27 OKT 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN>

22 OKT - 24 OKT 2014 CUTI SEMPENA DEPAVALI>

13 SEPT 21 16 OKT 2014 (KHAMIS) MAJLIS KHATAM AL- QURAN PENAGGUHAN KEM BESTARI SOLAT PERINGKAT SEKOLAH>

09 OKT 2014 (KHAMIS) SESI PERSEKOLAHAN HANYA MURID TAHUN 6 SAHAJA YANG HADIR (UPSR)>

05 - 08 OKT 2014 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA>

>

02 -03 OKT 2014 KEJOHANAN OLARAGA PADANG DAN BALAPAN PERINGKAT SEKOLAH 2014 KALI - 19 >

30 SEPT 2014 UPSR ULANGAN >

27 SEPT 2014 (SABTU) 7.30 am - 12.20 pm MAJLIS PENANGGUHAN HARI KEMERDEKAAN (SEKOLAH GANTI)>

2 SEPT 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN>

13 SEPT 21 SEPT 2014 CUTI PERTENGAHAN II 09 - 11 SEPT 2014 >

PEPERIKSAAN UPSR 11 OKT 2014 (KHAMIS) JAM 7.30 am BILIK GERAKAN MESYUARAT KEJOHANAN OLARAGA PADANG DAN BALAPAN PERINGKAT SEKOLAH 2014 KALI - 19>

10 SEPT 2014 (Rabu) 08.00 am MESYUARAT AJK SAMBUTAN PENANGGUHAN HARI KEMERDEKAAN (BILIK GERAKAN)>

10 SEPT 2014 (Rabu) 10.00 am MESYUARAT HAL EHWAL MURID BIL 2/2014 (BILIK GERAKAN) >

09 SEPT 2014 (Selasa) TAKLIMAT E-SKT JAM 08.00 AM BILIK GERAKAN >

22 SEPT 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN. >

13 SEPT 21 SEPT 2014 CUTI PERTENGAHAN II. >

09 - 11 SEPT 2014 PEPERIKSAAN UPSR .>

16 OGOS 2014 (SABTU) SESI PERSEKOLAHAN (Cuti Ganti Aidil Adha) Jadual Hari Selasa.>

15 OGOS 2014 PELANCARAN SAMBUTAN KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH.>

15 - 18 JUL 2014 PRA UPSR MGB SDKAN.>

04 OGOS 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN.>

26 JUL- 3 OGOS 2014 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI.>

29 JUL - 25 JUL 2014 PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI SETIAP MASA REHAT .>

**09 - 11 SEPT 2014 PEPERIKSAAN UPSR.>

** 26 JUL- 1 OGOS 2014 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI .>

**16 JUN 2014 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL II BERMULA .>

**28 MEI 2014 - 15 JUN 2014 CUTI PENGGAL PERTAMA.>

**27 MEI 2014 (SELASA) SESI PAGI 7.00 AM - 12.00 AM SESI PETANG 12.30 PM - 4.30 PM PENYERAHAN LAPORAN KEMAJUAN MURID & PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN SEKOLAH ( KWAM ).>

**15 MEI 2014 (JUMAAT) SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH .>

**13 MEI 2014 (SELASA) CUTI SEMPENA WESAK .>

**10 MEI 2014 (SABTU) SESI PERSEKOLAHAN .>

**06 - 09 MEI 2014 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA.>

**01 MEI 2014 (KHAMIS) CUTI HARI PEKERJA .>

**26 APRIL 2014 (SABTU) AKTIVITI KOKUM 7.00 - 8.30 SUKAN PERMAINAN 8.40 - 10.15 KELAB PERSATUAN 10.30 - 12.00 UNIT BERUNIFORM .>

**18 APRIL 2014 (JUMAAT) CUTI GOOD FRIDAY .>

** 08 MAC 2014 (SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM 7.00 - 8.00 ( SUKAN ) 8.20 - 9.20 (BERUNIFORM) 9.40 - 10.40 (KELAB PERSATUAN) .>

** 27 FEB 2014 (KHAMIS) 10.00 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KEWANGAN SEKOLAH .>

** 27 FEB 2014 (KHAMIS) PROGRAM NILAM PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT BAHAGIAN SANDAKAN .>

** 04 - 06 MAC 2014 UJIAN BULANAN PENGGAL 1 .>

** 27 FEB 2014 (KHAMIS) JAM 10.0 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KEWANGAN SEKOLAH ** 15 FEB 2014 (SABTU) JAM 07.30 AM MAKMAL BESTARI 2 PERJUMPAAN DGN IBUBAPA PENDIDIKAN KHAS.>

** 15 FEB 2014 (SABTU) JAM 07.30 AM BILIK GERAKAN PERJUMPAAN DGN IBUBAPA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK (KITA).>

** 13 FEB 2014 (KHAMIS) JAM 11.30 LAWATAN PEMANTAUAN SEKTOR AKADEMIK JPN SABAH.>

** 08 FEB 2014 (SABTU) JAM 07.30 AM PENGAGIHAN BRIM.>

** 25 JAN 2014 (SABTU) JAM 7.30 AM SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT SEKOLAH. SEMUA WARGA SK.MUHIBBAH DIJEMPUT HADIR.>

** 25 JAN 2014 (SABTU) JAM 9.30 AM KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS.>

** 11 JAN 214 (SABTU) 8.00 AM BILIK GERAKAN MESYUARAT KURIKULUM KOKURIKULUM HEM.>

** 06 JAN - 10 JAN 2014 PROGRAM TRANSISI. >

** 2 JAN 2014 (KHAMIS) SESI PERSEKOLAHAN BERMULA . >

**30 DIS 2013 (ISNIN) 8.00 AM MESYUARAT STAF KALI - 4 BILIK GERAKAN.SEMUA GURU DAN STAF WAJIB HADIR. >

**16 NOV 2013 - 1 JAN 2014 CUTI PERSEKOLAHAN >

** 15 NOV 2013 (KHAMIS) 7.30 AM MESYUARAT STAF KALI - 3 BILIK GERAKAN >

** 13 NOV 2013 (RABU) KURSUS VLE FROG- 1 BESTARINET & i -T-THINK 10.00 AM-12.00 AM MAKMAL BESTARI SKMU SEMUA GURU DAN STAFF DIWAJIBKAN HADIR >

** 13 NOV 2013 (RABU) 8.00 AM MAJLIS JAMUAN PERPISAHAN TAHUN 6 ASTAKA SRI MUHIBBAH >

**12 NOV 2013 (SELASA) MALAM ANUGERAH & ANNUAL DINNER SKMU 7.00PM BORNEO COVE HOTEL >

** 12 NOV 2013 (SELASA) ASTAKA SRI MUHIBBAH HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH 8.00 AM>

** 07 NOV 2013 (KHAMIS) JAM 7.30 AM- 11.00 AM PENDAFTARAN KEMASUKAN PRASEKOLAH/TAHUN 1 SESI 2014 PENDAFTARAN SEMULA TAHUN 2 HNGGA TAHUN 6>

** 04 NOV 2013 (ISNIN) JAM 11.20 BILIK GERAKAN LATIHAN DLM PERKHIDMATAN PENYEBARAN KSSR-PBS BM TH.4>

**31 OKT 2013 (KHAMIS) MAJLIS KHATAM AL-QURAN. >

**29 OKT 2013 (SELASA) JAM 11.30 BILIK GERAKAN MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU &MESYUARAT AJK PPSMI (BILIK ICT) . >

** 28 OKT 2013 (ISNIN) PELANCARAN KEM MEMBACA. >
** 16 OKT 2013 SESI PERSEKOLAHAN. >

** 14 OKT - 51 OKT 2013 CUTI SEMPENA AIDIL ADHA. >

** 08 OKT - 11 OKT 2013 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERMULA >

** 12 SEPT 2013 (KHAMIS) BENGKEL PENGURUSAN PSS /NILAM - PUSAT SUMBER SEKOLAH >

** 10 SEPT 2013 (SELASA) KURSUS PEMBESTARIAN / BENGKEL SSQS /CFL2.0/BASIC NETWORK/LITERASI>

** 10 SEPT 2013 (SELASA) MESYUARAT AJK PIBG KALI -I >

09 SEPT 2013 (ISNIN) MESYUARAT SAMBUTAN MERDEKARAYA >

6 SEPT 2013 (JUMAAT) SOLAT HAJAT & RESTU GURU TAHUN 6 >

1 APRIL 2013 PROGRAM EVERYONE CANT ACCESS BERMULA ( INISITEF ICT SKMU) 24 OGOS 2013 (Sabtu) Jam 8.00 am Bilik Gerakan Kursus Dalaman (SKPM/SARANA/SPS) >

23 OGOS 2013 (ISNIN) PELANCARAN PROGRAM KITA (Kerjasama, ikhtiar tingkatkan Akademik) >

19 OGOS 2013 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN BERMULA >

3 - 18 OGOS 2013 CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI >

29 - 31 JULAI 2013 UJIAN PRA UPSR (PPD) >

23 - 26 JULAI 2013 UJIAN BULANAN >


9 JULAI 2013 (SELASA) 12.00 PM BILIK GERAKAN SKMU .TAKLIMAT KEWANGAN .HARAP MAKLUM>

9 JUL 2013 (ISNIN) PELANCARAN PROGRAM RAMADHAN DEKAT DIHATI (UPSR)>

13 JUN 2013 (JUMAAT) CUTI PERISTIWA.HARAP MAKLUM>

12 - JUN 2013 KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA KALI KE-18>

11 JUN 2013 SUKANEKA SKMU >

9 APRIL - 11 APRIL 2013 KLINIK UPSR I 7.00 - 100 AM.HARAP MAKLUM>

1 APRIL 2013 SESI PERSEKOLAHAN BERMULA.HARAP MAKLUM>

23 MAC - 31 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I .>

12 MAC - 14 MAC 2013 UJIAN 1 PENGGAL I .HARAP MAKLUM>

26 JAN 2013(SABTU) KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR BERLANGSUNG BERMULA JAM 7.00AM - 11.30 AM .HARAP MAKLUM>

22 JAN 2013 (SELASA) PENGAGIHAN BANTUAN RM100 SESI 2013 BERMULA JAM 9.00AM-11.30 SESI PAGI DAN 1.00 PM - 3.30 PM SESI PETANG .HARAP MAKLUM>

29 DIS 2012 (SABTU) MESYUARAT STAFF KALI PERTAMA JAM 8.00 AM BILIK SRI MUHIBBAH .HARAP MAKLUM>


7 JAN - 11 JAN 2013 PROGRAM TRANSISI TAHAP I BERLANGSUNG >

8 JAN - 11 JAN 2013 MINGGU ORIENTASI MATAPELAJARAN BERLANGSUNG. >

12 JAN 2013 (SABTU) MESYUARAT KURIKULUM & KOKURIKULUM /HEM JAM 8.00 AM BILIK SRI MUHIBBAH .HARAP MAKLUM 07 NOV 2012 (KHAMIS) MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH BERLANGSUNG. & >31 OKT 2012(RABU) JAM 7.30 PENDAFTARAN SEMULA DAN PENYERAHAN REKOD KEPUTUSAN MURID BERLANGSUNG. & >

28 Sept 2012 PROGRAM Majlis Penutupan Hari Malaysia BERLANGSUNG. & >

17 sept - 9 Nov 2012 PROGRAM POST UPSR BERLANGSUNG. & >

02.08.2012 (KHAMIS) TAKLIMAT PROSIDAR 12.15 PM BIKIK GERAKAN. & >
24 - 26.07.2012 UJIAN BULAN JULAI DILAKSANKAN .HARAP MAKLUM. & >


18.07.2012 (RABU) 09.00 - 02.00 . LAWATAN PEMANTAUAN BERSILANG MGB SANDAKAN. & >


18 - 19.07.2012 UJI LARI (T&C) PERALATAN ICT MAKMAL BESTARI M300 DIJALANKAN OLEH 6 ORG PEGAWAI BTPN SABAH .HARAP MAKLUM. & >


26.06.2012 (SABTU) 09.30 am . MESYUARAT STAFF KALI-2 AKAN DIJALANKAN SEMUA GURU DIWAJIBKAN HADIR .HARAP MAKLUM. & >


23 JUN 2012 (SABTU) 07.00 AM - 9.30 KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM BERLANGSUNG. 10.00 AM - 12.3 AM KEM BESTARI SOLAT DIJALANKAN .HARAP MAKLUM. & >

28 - 29 MEI 2012 (ISNIN-SELASA) 07.00 AM - 11.30 AM.KELAS TIUSYEN TAHUN 6 AKAN DIJALANKAN SILA RUJUK JADUAL SEPERTI TERTERA .HARAP MAKLUM. & >

15 - 18 MEI 2012 PEPERIKSAAN PENGGAL I BERMULA.HARAP MAKLUM. & >

8 MEI 2012 (SELASA) 7.00 AM - 10.00 AM BENGKEL UPSR ANJURAN UPA & UBK >

28 APRIL 2012(SABTU)7.00 - 9.30 AM KOKURIKULUM. 10.00 - 2.30 PROGRAM LDP TAKLIMAT AKUN. TAKLIMAT PLC. TAKLIMAT FAIL MEJA >

27 APRIL 2012(JUMAAT) PROGRAM STUDY GROUP TAHAP II 8.00 AM - 9.00 AM PROMOSI PORTAL SEKOLAH ANJURAN BERSAMA UBK & GPB.>

14 APRIL 2012 (sabtu)11.20 AM MESYUARAT KURIKULUM KALI KE-2 . BILIK GERAKAN HARAP MAKLUM. >

14 APRIL 2012 (sabtu) Sekolah Ganti Jadual Hari Khamis. Harap maklum. >

24 MAC 2012 (sabtu) 7.30 am TAKLIMAT KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA bertempat di BILIK GERAKAN SKMU. >

HARAP MAKLUM 3-4 APRIL 2012 KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH AKAN BERLANGSUNG DI PADANG SKMU HARAP MAKLUM. SUKAN UNTUK KECERDASAN >

PUSAT SUMBER SKMU MENGADAKAN PAMERAN SEMPENA KARNIVAL NILAM PERINGKAT NEGERI 2012 BERMULA 7 MAC - 8 MAC 2012 BERTEMPAT DI DEWAN SRI LIBARAN BATU 7 SANDAKAN. PIHAK SKMU MENGUCAPKAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN ,SOKONGAN DAN PENGLIBATAN SEMUA PENGUNJUNG SERTA WARGA KERJA SKMU. 10 MAC -18 MAC 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.19 MAC 2012 (ISNIN) SESI PERSEKOLAHAN BERMULA TERIMA KASIH. >

PENDAFTARAN KEMASUKAN TH.1 DAN PRA SEKOLAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2013/2014 KINI DIBUKA BERMULA 1 MAC - 31 MAC 2012 SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN PEJABAT AM SK.MUHIBBAH DI TALIAN 089 212662 TERIMA KASIH. >

25 FEB 2012(sabtu) 8.00am - 3.00 pm BENGKEL KAJIAN TINDAKAN SEMUA GURU & STAF DIWAJIBKAN HADIR .ANJURAN UNIT LDP SKMU >

27 - 29 FEB 2012 UJIAN BULAN FEB HARAP MAKLUM.TERIMA KASIH.SUPEP SKMU >

24 FEB 2012(Jumaat) 7.30 am - 11.00 am KUTIPAN BAYARAN KELENGKAPAN MURID SEMUA MURID HADIR SESI PAGI BERTEMPAT DI ASTAKA BESTARI SKMU >

13 - 20 FEB 2012 BENGKEL UPSR ANJURAN UNIT PENINGKATAN UPSR SKMU >

17 FEB 2012 JUMAAT SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT SEKOLAH 7.00 AM ASTAKA BESTARI SKMU >

01 FEB 2012 RABU LAWATAN SEKTOR JAMINAN KUALITI JAB.PELAJARAN SABAH KE SK.MUHIBBAH SANDAKAN >

16-20 2012 7.30 AM-12.30 PM MESYUARAT KURIKULUM, KOKURIKULUM, HEM & PENDIDIKAN KHAS BERTEMPAT DI BILIK SRI MUHIBBAH >

09-13 JAN 2012 PROGRAM ORIENTASI TAHAP I & 11 BERLANGSUNG >

03 JAN 2012 (SELASA) 7.30 AM MESYUARAT STAFF KALI - 1 SESI 2012 DI BILIK GERAKAN SRI MUHIBBAH KEHADIRAN ADALAH DIWAJIKAN.TERIMAKASIH >

04 JAN 2012 (RABU) SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 2012 BERMULA >

18 NOV 2011 (Jumaat) Gotong Royong dan Mesyuarat Staff >

17 NOV 2011 (Khamis) HARI UCAPAN DAN KECEMERLANGAN SESI 2011 >

16 NOV 2011 (Rabu) Jamuan akhir TH.6 >

12 NOV 2011 (SABTU) 7.30 AM MESYUARAT KURIKULUM BERLANGSUNG DI BILIK SRI MUHIBBAH >

10 NOV 2011 (Khamis)7.30PM Annual Dinner 2011 hotel sandakan Anjuran Kelab Guru & staff SKMU >

03 NOV 2011 (Khamis)7.00-11.30 Seramai 148 org murid 4 org Guru Pengiring mengadakan Lawatan Ke ILP Sandakan anjuran ( UBK/UPA ) >

02 NOV 2011 (Rabu) 9.00 am Pelancaran ONE NATION READING TOGETHER BERLANGSUNG DI ASTAKA SKMU >

23 OKT - 30 OKT 2011 SKMU CUTI SEMPENA DEEPAVALI DAN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PADA 31 OKT 2011 (ISNIN) HARAP MAKLUM. >

18 OKT 2011 (SELASA) 8.30 AM BERLANGSUNG MAJLIS PENYERAHAN ZAKAT SUMBANGAN PUSAT ZAKAT SABAH BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA SKMU. >

23 OKT - 30 OKT 2011 SKMU CUTI SEMPENA DEEPAVALI DAN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PADA 31 OKT 2011 (ISNIN) HARAP MAKLUM. >

18 OKT 2011 (SELASA) 8.30 AM BERLANGSUNG MAJLIS PENYERAHAN ZAKAT SUMBANGAN PUSAT ZAKAT SABAH BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA SKMU. >

23 OKT - 30 OKT 2011 SKMU CUTI SEMPENA DEEPAVALI DAN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PADA 31 OKT 2011 (ISNIN) HARAP MAKLUM. >

10 NOV 2011 ( Khamis) 7.00 am - 12.20 pm Majlis Khatam Al-Quran & Penutupan Kem Bestari Solat Kali Ke - 7 berlangsung di Astaka SKMU >

27-30 OKT 2011 80 ORANG WARGA KERJA (STAF/GURU) SKMU AKAN MENGHADIRI KURSUS TEAM BUILDING ANJURAN BERSAMA UNIT LDP DAN BIRO TATA NEGARA DI MIMPIAN JADI RESORT TUARAN SABAH . >

10 OKT - 14 OKT 2011 Program Lawatan Anjung Minda Unit Pendidikan Khas SKMU ke Labuan >

07 OKT 2011 ( Jumaat) Majlis Rumah Terbuka aidil fitri Tahun 6 2011( POST UPSR ) 8.00 am - 11.00 >

05 Okt 2011 (Rabu) Latihan Kebakaran bersama Jab.Bomba Dan Penyelamat Sandakan anjuran Unit Keselamatan SKMU >

30 Sept 2011 (Jumaat ) 7.30 am- 11.00 am Hari Usahawan SKMU Anjuran Panitia Kemahiran Hidup >

24 Sept 2011 Mesyuarat Tahunan PIBG dan Majlis Sambutan Hari Raya aidil Fitri Pibg/Warga SKMU bersama YB Datuk Liew Vuai Keong MP P186 Sandakan. >

14 Sept 2011 Mesyuarat / Taklimat sambutan aidil Fitri bersama PIBG jam 8.30 am bilik SRI. Muhibbaah>

13 sept 2011 bengkel Photo Shop anjuran UNIT LDP SKMU Jam 8.00 am - 12.00 am Fisilitator En.Kamarulizam Ngah . >

13 - 15 sept PEPERIKSAAN UPSR SELAMAT BERJAYA . >

6 sept-9 sept 2001 Bengkel Pecutan terakhir UPSR bermula . >

26 OGOS - 4 SEPT CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL FITRI . 5 SEPT CUTI GANTI LARIAN 1 M 1 S. SESI PERSEKOLAHAN BERMULA 6 SEPT (SELASA ) 2011 HARAP MAKLUM . >

25 0GOS 2011 MAJLIS PERASMIAN PENAGGUHAN KHATAM AL-QURAN DAN PENYAMPAIAN ZAKAT PERINGKAT SKMU ANJURAN BERSAMA PANITIA PAI UNIT KOKUM . >

** 11-12 0GOS 2011 BENGKEL BAHASA INGGERIS UPSR FASA 4, ANJURAN PANITIA BI SKMU BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA . >

** 9-10 0GOS 2011 BENGKEL BAHASA MALAYSIA UPSR FASA 4, ANJURAN PANITIA BM SKMU BERTEMPAT DI BILIK SRI KENCHANA . >

** 6 0GOS 2011 (SABTU) 20 ORANG MURID SKMU MENGIKUTI PROGRAM NEAR MIST CEMERLANG UPSR DI SK.TAMAN RIMBA ANJURAN MGB SDKAN. >

** SEPANJANG 0GOS 2011 PANITIA PAI/JQAF MENGADAKAN PROGRAM RAMADHAN DEKAT DI HATI DENGAN PELBAGAI PENGISIAN MENGIMARAHKAN BULAN IBADAH DALAM KALENDAR ISLAM TADARUS AL-QURAN/.NASYID/CERAMAH/CERITA DAN LAIN-LAIN.. >

** 28 JUL 2011(KHAMIS) LAWATAN KERJA JABATAN PELAJARAN SABAH BERSERTA ROMBONGAN KE SK.MUHIBBAH SANDAKAN. >

** 23 JUL 2011(SABTU) AKTIVITI KOKURIKULUM BERJALAN SEPERTI BIASA . >

** 23 JUL 2011(SABTU) 10.00 AM KURSUS PHOTOSHOP ANJURAN LDP PENCERAMAH EN.KAMARULIZAM DI BILIK SERI KENCHANA SKMU . >

27-28 JUL 2011(rabu-khamis) Klinik Matematik UPSR berlangsung Anjuran Panitia Matematik skmu. >

** 20 JUL 2011 klinik Sains tahun 6 dan Program Rekacipta berlangsung anjuran Panitia Sains SKMU . >

** 12 JUL 2011 ISNIN PROGRAM MOTIVASI . SKMU JAM 7.30 am BILIK GERAKAN skmu Penceramah En.Hamid Sabal YDP PIBG /Pn.Sharifah Noor NYDP PIBG . >

** 09 JUL 2011 ISNIN MESYUARAT staff kali ke-3 SKMU JAM 730 am BILIK GERAKAN skmu . >

> ** 28 MEI- 12 JUN 2011 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL.13 JUN SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL II BERMULA. HARAP MAKLUM >

** 27 MEI 2011 JUMAAT JAM 9.00 AM POST MORTEM DAN PENYELARASAAN PROGRAM PENINGKATAN UPSR ANTARA PENTADBIR /PANITIA DAN GURU-GURU TAHUN 6. >

** 26 MEI 2011 JAM 11.30 - TAKLIMAT PENTADBIRAN . >
>
** 26 MEI 2011 JAM 11.30 - TAKLIMAT PENTADBIRAN . >

** 28 MEI 2011 SABTU KELAS TAMBAHAN MASA CUTI TAHUN 6 BERMULA 7.30 AM- 12.00 PM. >

** 20-21 MEI 2011 SABTU - PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SKMUHIBBAH BERLANGSUNG. >

** 14 MEI 2011 SABTU - SERAMAI 20 MURID TAHUN 6 DAN 5 ORANG GURU SEBAGAI FASILITATOR MENGIKUTI PROGRAM NEAR MISS ANJURAN MAJLIS GURU BESAR DI SK.RIMBA SANDAKAN. >

** 14 MEI 2011 PROGRAM BESTARI SOLAT ANJURAN JQAF >

** 04 MEI 2011 PEMANTAUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGURUSAN SEKOLAH-SEKTOR JAMINAN KUALITI JAB.PELAJARAN SABAH >

** 01 MEI 2011 CUTI HARI PEKERJA >

** 23 APRIL 2011 (SABTU)MINGGU KE-3 SESI PERSEKOLAHAN JADUAL HARI KHAMIS CUTI GANTI DEVAAPAVALI HARAP MAKLUM >

** 19 APRIL 2011 MESYUARAT KURIKULUM KALI-II BILIK GERAKAN >

** 1 APRIL 2011 (JUMAAT) KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS BERLANGSUNG ANJURAN UNIT DISIPLIN SKMU >

** 13-14 APRIL 2011 KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH BERLANGSUNG >

** 15,16,17 April 2011 BERLANGSUNG KEM KECEMERLANGAN UPSR DAN SEMINAR KEIBUBAPAAN .ANJURAN BERSAMA UNIT UPA/UBK SKMU /BIRO TATANEGARA & UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. 18 APRIL 2011 CUTI PERISTIWA HARAP MAKLUM.>

28 - 30 MAC 2011 UJIAN 1 PENGGAL 1 2011 BERLANGSUNG >

25 MAC 2011 LAWATAN PENILAIAN EN.KHAIRIZAL ADZEMY CALON GURU INOVATIF PERINGKAT KEBANGSAAN OLEH TIM.PENGARAH PPK KEMENTERIAN PELAJARAN BERSAMA ROMBONGAN 28 FEB 2011 ISNIN.8.00 AM MESYUARAT MGB SANDAKAN BILIK GERAKAN SKMU >

** 28 FEB 2011 ISNIN.8.00 AM MESYUARAT MGB SANDAKAN BILIK GERAKAN SKMU >

* 19 FEB 2011 RABU.JAM10.30 AM MESYUARAT UNIT KESELAMATAN >

* 19 FEB 2011 RABU.JAM10.30 AM MESYUARAT UNIT KESELAMATAN >

19 FEB 2011 RABU.JAM 11.30 AM MESYUARAT UNIT DISIPLIN SEKOLAH >

* 19 FEB 2011 RABU.JAM10.30 AM MESYUARAT UNIT KESELAMATAN >

* 16 FEB 2011 RABU. MESYUARAT PENGELOLAAN BOLA SEPAK ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH SANDAKAN >

* 12 FEB 2011 SABTU JAM 8.00 AM BILIK GERAKAN SKMU.TAKLIMAT PROGRAM PENINGKATAN UPSR PERJUMPAAN BERSAMA IBUBAPA >
* 10 FEB 2011 JUMAAT LAWATAN MOTIVASI DRP PPD SANDAKAN ANUGERAH PUSAT SUMBER KEBANGSAAN. >
* 12 FEB 2011 SABTU JAM 8.00 AM BILIK GERAKAN SKMU.TAKLIMAT PROGRAM PENINGKATAN UPSR PERJUMPAAN BERSAMA IBUBAPA >

* 22 JAN 2011 PROG.KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 4 JAM 7.30-10.00 ASTAKA BESTARI * EN.ARIF RAHMAN HAKIM UBK SKMU. >

*PROGRAM KEMAS, TEPAT DAN BETUL (HURUF /NOMBOR) OLEH:EN.ISMAIL ALPAH UNIT PENINGKATAN AKADEMIK / GPB SKMU >

21 JAN 7.00 - JAM 10 AM BIIK GERAKAN .2011 PROG NILAM OLEH EN.MAHYUDDIN HJ.MANSR GURU MEDIA SKMU >

3 JAN -7 JAN 2011 PROG ORIENTASI TH.1 PENYELARAS EN.ARIF HAKIM UBK SKMU >

*8 JAN 2011 JAM 8.30 AM MESYUARAT STAFF SESI 2011 BILIK GERAKAN SKMU KEHADIRAN WAJIBIP

RUANG CHAT

ONE CLICK

PERDANA MENTERI
PERDANA MENTERI
TIM.PERDANA MENTERI
TIM.PERDANA MENTERI
KSN
KSN
KETUA MENTERI SABAH
KETUA MENTERI SABAH
MY GOV
MY GOV
KPM
KPM
BLOG RASMI KPM
BLOG RASMI KPM
MSSM
MSSM
JPN SABAH
JPN SABAH
PPD SANDAKAN
PPD SANDAKAN
UPK PPD SANDAKAN
UPK PPD SANDAKAN
BTPN SABAH
BTPN SABAH
PMSPK
PMSPK
SSO KPM
SSO KPM
EMIS ONLINE
EMIS ONLINE
e-skt-LNPT
e-skt-LNPT
eOPERASI DATA
eOPERASI DATA
HRMIS
HRMIS
SPLKPM
SPLKPM
SAPS
SAPS
eTUKAR
eTUKAR
e-PANGKAT
e-PANGKAT
STANDARD GURU MSIA
STANDARD GURU MSIA
NKRA
NKRA
e-GAJI
e-GAJI
espbt
espbt
PENGURUSAN P & P KPM
PENGURUSAN P & P KPM
ICTL SEK.RENDAH
ICTL SEK.RENDAH
KSSR
KSSR
MBMMBI
MBMMBI
LINUS
LINUS
PRASEKOLAH
PKG SANDAKAN
PKG SANDAKAN
e-GURU PDP
e-GURU PDP
EDUWEBTV
EDUWEBTV
PORTAL 1BESTARI
PORTAL 1BESTARI
PSS skmu
PSS skmu
PENARAFAN PSS
PENARAFAN PSS
STS
STS
UBK
UBK
SEKOLAH SENI MALAYSIA
SEKOLAH SENI MALAYSIA
SSQS 2014
SSQS 2014
SPKS
SPKS
KURI WORDPRESS
KURI WORDPRESS
PROSIDAR
PROSIDAR
SAINS & M3
SAINS & M3
HOTS
HIGER THINKING
INOVATIF
INOVATIF
PEMUDAH
PEMUDAH
WEBAGOGI
WEBAGOGI
FORUM PELAJAR
FORUM PELAJAR
SKMM
SKMM
e-SOLAT
e-SOLAT
JAKIM
JAKIM
SARANA
SARANA
e-Bahan M3 & Sains
e-Bahan M3 & Sains
ADIKKU
ADIKKU
PUSAT PERMATA
PUSAT PERMATA
SCN. TECH. INOVATION
SCN. TECH. INOVATION
TREE COPS MSC
TREE COPS MSC
SELF LEARNING
SELF LEARNING
MATH TEST
MATH TEST
BAHAN BM
BAHAN BM
1BestariNet
1BestariNet
TECH e
TECH e
DUNIA MUZIK
DUNIA MUZIK
e-LEARNING
e-LEARNING
E-Guru
E-Guru
ART ATTCK
ART ATTCK
OH MY ENGLISH
OH MY ENGLISH
ASTRO UPSR
ASTRO UPSR
Skmubestari.jimdo.com website reputation

WORLD RANKING WEBSITES EDU FREE HOSTING

516 FROM 30 MILLION

Skmubestari.jimdo.com website reputation